N ussɣad : Neqqer xef yut n tṣwirt ḥma ad tsseɣd i wawal nnes

Tudert n sidna ibrahim

Lqist n nnabi brahim d mimc a-s iɣra rebbi ad iddu ɣer tmazirt nna-s iqawl. Yuc-as taḍa (nɣed lƹehd) n uzeyyen aha iqawl-as ad ibarc iss kul timizar n ddunit. Lqist-ad la tsawal altu xef tudert n waraw n brahim, smaƹil d isḥaq, d mimc ijerreb rebbi liman n brahim.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna brahim s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 15 fichiers – 65 MO).

Tudert n sidna yusef

Lqist n nnabi yusef, yun zi waraw n yeƹqub s tnaƹc.  Allig-t zenzan aytmas d ismeɣ ɣer miṣr, isexdem-t rebbi ḥma ad ifukku cigan n midden d lfamila nnes zi buheyyuf.  Amci-d ayd idder rrja n lqul n rebbi.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna yusef s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 13 fichiers – 73 MO).

Exodus — lqist tarslit (sidna musa)

Lectab-ad wis sin n lectab iqeddsen la iteqqis mimc issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tsmeɣt g miṣr aha iḥeṛṛeṛ-ten zi tenbaṭṭ n firƹun. Lectab-ad yiwi-d ism nnes zi « ufuɣ » nna-g issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tmazirt n miṣr. Ḍaras ismutter rebbi cceƹb nnes aha yuc-asen cceriƹa nna ibnan xef rray nnes. Cceriƹa n rebbi tedda-d ḥma ad tenƹet i midden is ḥdadjan lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna musa s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 46 fichiers – 49 MO).

Sidna musa: ayt lawi

Lectab wis craḍ zi lectab iqeddsen yiwi-d ism nnes zi lfamila n lawi, yun zi waraw n yeƹqub s tnaƹc. Isti-ten rebbi ad gan inebdaden ḥma ad ƹawenn midden ad ƹebden rebbi. Nitni a da yakkan i rebbi timɣṛas nna-d ttawin midden ḥma ad mḥun ddnub n midden. S temɣṛas-nna a-s da ttiɣiyn midden ad qerreben ɣer rebbi izddigen.

Sidna musa: leḥsab

Lectab wis rebƹa la iteqqis mimc tzla tarwa n isra’il g lexla allig kkan g ubrid ɣer tmazirt n uqawl. La ntannay digs aɣewweɣ n benadam xef unna-t ixelqen d mimc inƹet rebbi tazdgi nnes.

Sidna musa: aƹawed n cceriƹa

Lectab wis xemsa zi lectab iqeddsen ntta ayd igan anggaru n tawrat. La ittals digs musa i cceriƹa (amcis a nnsemma lectab-ad « cceriƹa tis snat ») ar ittemsafaḍ d cceƹb qbel ad kecmen ɣer tmazirt n uqawl. Digs ayd iqawl rebbi ad yazen yun nnabi am musa aha isseɣd-as cceƹb kul.

Tudert n raƹut

Lqist n yut n temṭṭuṭṭ, ism nnes raƹut, nna ittumerreten s lmut n uryaz nnes. Tekka la ttiri tamɣart nnes ƹnugga, tzri-n tamazirt nna-g tlula ḥma a ttmun dids. Amci-d ay tssen sidi rebbi aṛsli nna-s yucan yun uryaz tƹic dids g lehna d ufraḥ. Nttat ayd igan immaḥellus n ibbas n nnabi dawud tig altu zi iẓuran n lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit tudert n raƹut s mp3, neqqer da (mp3 – 1 fichier – 4 MO).

Tudert n ṣamu’il

G tudert n ṣamu’il ad tisind mimc ilula s rrḥemt n rebbi, mimc-as iɣra rebbi  i  lexdemt nnes, mimc inbeḍ xef waraw n isra’il s tamni (nɣed leƹdala).  Ad tannayd mimc ixwa zzit xef ixf n cawul (ṭalut):  imseḥ-t nɣed isti-t ad ig agellid amzwaru n ayt isra’il.  Ad tannayd mimc ikka la itwebbax cawul; ad tannayd altu mimc ixwa zzit xef ixf n sidna dawud ḥma ad ig agellid, iddex ur iqbil rebbi cawul xef aɣewweɣ nnes d lmeƹṣiat nnes. Lectub n ṣamu’il s sin l-ax ttelmaden is:  “Benadam la itteraƹa ɣer berra; id sidi rebbi la itteraƹa ɣer wul” (1 Ṣamu’il 16:7).  May-d ittafa g wul nnec/nnem?  Adj awal n rebbi ad-ac/am isiwel zi tudert n ṣamu’il.

Ḥma a ttsmuttit tudert n ṣamu’il s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 21 fichiers – 104 MO).

Tudert n sidna dawud

Zeg tudert n dawud, teddad a ttisind is ikka la ikessa ulli dat n may-t isti sidi rebbi ḥma ad ig agellid xef waraw n isra’il aha inbeḍ ɣifsen zeg temdint n lquds (nɣed urucelim).  Iga sidi rebbi taḍa agids, iqawl-as a tteqqim tenbaṭṭ nnes abda.  Mimc?  Iddex lmasiḥ ida ad d-iddu zeg tarwa nnes aha tili tegeldit nnes xef kul midden n wacal.  Cigan imkacfen tanila n lmasiḥ iwḍen-ax-d zeg lectab n ẓẓabur (nɣed tiyfrin) n nnabi dawud.  Yaru cigan n iwaliwen n lƹibada “n usumd” (am g umur wis 22 zeg lectab n ṣamu’il wis sin:  2 Ṣamu’il 22).  Nsul altu da-ten nssexdem g umgraw nnex d sidi rebbi.

Tudert n dawud tecqqa, kkan ɣurs cigan n inḍliben (zigsen yuk zeg waraw nnes nna-t iɣedren).  Dawud aggwd ntta ikka ilazem ɣifs ad itub zeg ddnub nnes.  Macan waxxa aya-d, rebbi issexdem-t am ugellid d nnabi yarun ẓẓabur (nɣed tiyfrin) aha igi-t zeg lejdud n lmasiḥ.  Is trid a-c/a-cem issexdem rebbi i winna iẓill g ddunit-ad?  Sseɣd i tudert n dawud aha tetterd i rebbi ad issiɣ wawal nnes ul necc/nnem.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna dawud s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 18 fichiers – 85 MO).

Tudert n sidna danyal

Ta-d ayd igan lqist n nnbi danyal nna ittunfa ɣer tamazirt n babil ad ig lmustecar tsga n igeldan. Illa ittuyassen s tanẓẓi nnes d zzƹamt nnes, yili digs lamin, aha ig ɣas aynna imnan, waxxa ittukkerfaṣ xef uya. Ur iri ad iẓẓal i yid ṣṣanam, aynnax is-t gran ɣer yut n tsraft n izmawen, walanni rebbi yaɣ-as afus. Danyal iƹbed agellid n igeldan d bab n id bab. I cegg nɣed cemm?

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna danyal s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 12 fichiers – 59 MO).

Tudert n sidna yunes

Yunes iɣra-yas rebbi ḥma ad iddu ad inhu cceƹb imeƹṣi n temdint tamqrant ism nnes ninewa. Allig irwel zi lexdemt nna-s yuca rebbi, iṣerḍ-t yuk uslem imqqur. Ilazem-t ad itub beƹda ntta. Ɣer tingiri idda ɣer ninewa allig-ten inha aha tuben midden. Dis ayd ilmed yunes cigan xef usameḥ d rrḥemt n rebbi.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna yunes s mp3, neqqer da (mp3 – 1 fichier – 3 MO).

Linjil xef ufus n matta

Wa-d ay-d igan linjil n sidna ƹisa nna yaru umazan n lmasiḥ ism nnes matta.  G lectab-ad la ntannay mimc d-ddan yits n midden zi temnaṭṭ n unqer (tamazirt n waƹrabn nɣed lfurs) uwin-d lehdiyat i sidna ƹisa g luqt n tlalit nnes.  La ntannay dis altu nnabi yaḥya memmis n zakariya mimc la itgewwad midden n cceƹb ɣer sidna ƹisa.  Lectab-ad la-x ittenƹat altu sidna ƹisa la ijjujji imuḍinn, issufɣ zisen adjnunn, iskker imettin, irura-sen iḍerɣall allen nnesen. Ineƹt-ax altu sidna ƹisa la iteddu nnig n waman ineƹt-ax-t la issetca ijemmuƹn n midden, ar-ten ittelmad ibeccer-ten iqqisa-sen tiḥajiyin.   Ar-ax ittenƹat altu lectab-ad mimc la-x ittenhu sidna ƹisa xef  nnifaq aha inebbha-x tanila n leḥcam n mulana g wass anggaru.  Ineƹt-ax mimc immut lmasiḥ nnig n isigel (nɣed ṣṣalib) aha yaɣul-d ɣer tudert ḥma ad-ax ifukku zi leƹqubit d leḥcumit (nɣed lƹib) n leḥcam nna nstahl ɣer tingira, la-x ittenƹat lectab-ad mimc da ittazen sidna ƹisa imumenn ad ssiweḍen tabratt nnes n uneɣmis iẓill i midden kul g ddunit.

Ḥma a ttsmuttit linjil kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 28 fichiers – 174 MO).

Linjil xef ufus n luqa

Luqa, amazan n rebbi, la-x iteqqis linjil n sidna ƹisa lmasiḥ. Awal n linjil la iteƹnu « aneɣmis iẓill ». Linjil-ad n luqa la iteqqis tudert n lmasiḥ d tlalit nnes s lmuƹjiza d lmuƹjizat nna iga d mimc-t nɣan midden waxxa ur istahel lmut. Tancra nnes zi lmut ḍart n craḍ n wussan la-x ttenƹat is irra ddnub d jahnnama d cayaṭin d iblis. Aneɣmis iẓill is-d idda lmasiḥ ɣer ddunit ḥma ad ifukku midden imeƹṣiten am nukni.

Mec trid ad tqrad aynna yuri luqa neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit linjil kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 25 fichiers – 60 MO).

Lfilm n tudert n sidna ƹisa (xef ufus n luqa)

Awal-ad xef tudert n lmasiḥ la iteqqis xef tlalit nnes d tudert nnes d lmuƹjizat nnes d lmut nnes d tencra nnes zi lmut d wali nnes s igenna. Ad digs tafit ma-xef allig d-idda lmasiḥ d mayd illan g tebratt nnes d ma da-x ttini lmut nnes d tencra nnes luqt-ad. Lebdu n wawal la-x ittenƹat ansa n lmasiḥ g wammas n lanbia.

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna ƹisa  s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 2 fichiers – 20 MO).

Linjil xef ufus n yuḥanna

Yuḥanna amazan n rebbi, la-x iteqqis awal n linjil n ƹisa (nɣed yesuƹ) lmasiḥ.  G lectab-ad la ittusemma lmasiḥ d awal n rebbi.  Yuḥanna aɣeṭṭas (nɣed yaḥya memmis n zakariya) la ittini xef ƹisa: “Raƹa aƹelluc n rebbi nna ittasin ddnub n ddunit”.  G lectab-ad teddad a ttafid cigan n ismawen n ƹisa lmasiḥ.  La ittini digs ƹisa s ixf nnes: “Nekkin ay gix aɣrum n tudert, aɣrum iddern nna d-iḍḍarn zeg igenna, asidd n ddunit, tiflut, ameksa iẓill, tancra d tudert, abrid d lḥeqq d tudert”.  Yini altu: “nekkin ay gix ddilit taṛslit”.

G lectab-ad la ittusemma altu ƹisa d memmis n rebbi.  Ism nna ur da-t fhamn cigan n midden g ddunit.  Iẓill a nnḥawel a-tt nefhem s lmeƹna nnes taruḥit.  Ƹisa la ittusemma d memmis n rebbi iddex ntta ayd-ax ittenƹaten s titt matta ntta sidi rebbi.  Kul unna iɣran nɣed isseɣd i lectab-ad iẓill ad itter i mulana ini-yas: “Ƹefac a sidi rebbi, neƹt-iyi matta ntta cegg, iddex rix a-c isinex s wul inu”.

Ḥma a ttsmuttit linjil kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 21 fichiers – 92 MO).

Iskkinn nna gan imazann

Iskkinn nna gan imazann

Awal-ad ittwasi zeg lectab n « iskkinn nna gan imazann », nna ittyasin zeg lectab n rebbi nna ittussfran s tmaziɣt. Luqa a da iteqqisen s uqmu nnes lqist n tudert n imumenn imzwura d tmara nna ɣifsen ikkan ḍart n mayd yuli sidna ƹisa ɣer igenna, ḥma ad ṣṣiweḍen awal nnes i midden.

Llig ɣifsen-d iḍer rruḥ n rebbi ar sawalen s wawal n legnus ḍnin, ɣalen midden is swan ccrab ; macan yuc-as rebbi i buṭrus zzƹamt ad-asen issfru s wawal n rebbi aynna ijṛan. Ar issara ntta d yuḥanna ar tberraḥen s ineɣmisen ẓilnin xef lmasiḥ aha ttukeṛfṣen cigan.

Bulus ntta ikka ism nnes cawul, ar ittekeṛfaṣ agraw n imumenn, ar itsebbab g lmut nnesen ; macan yan wass iffeɣ-d ɣurs lmasiḥ s ixf nnes aha ibeddel tudert nnes. Bulus tekka ɣifs tmara iweƹren ḥma ad iḍaƹ tanbaṭṭ n sidna ƹisa lmasiḥ llig a-s inna « gix-c d asidd i legnus nna ur ginin udayn ḥma an-n tṣṣiweḍḍ afukku i ddunit kul. » Ikker bulus ar itekka timizar ar itberraḥ s wawal n rebbi, iṣber i txendallasin n midden d tmariwin nna ɣifs sikkan, iṣber aggwd i titi d lḥebs.

Mec trid ad tqrad lectab kul s tmaziɣt, neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 40 MO).

Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n ruma

Tabratt-ad yaru-tt umazan bulus i imumenn nna illan g temdint n ruma.  Inger iwaliwen nnayd inna, la ittini: “Hatin ur da tḥeccamex ca adday da sawalex xef linjil n lmasiḥ, iddex iga ljehd n rebbi nna da itfukkan kul unna is yumen…”.  G lectab-ad, bulus la isawal xef mimc ttiɣiyn imeƹṣin am nukni ad ttuqbeln zi rebbi ntta nna izddigen iṣfu, bla lmeƹṣiat.  Isiwel xef mimc ittiɣiy rruḥ n rebbi ad ibeddel tudert nnex aha issemɣur-ax g tazdgi n wul, isiwel altu xef mimc la-x ixeṭṭu mulana tama-ns wexxa g wammas n imermidn d tamara n ddunit.  Iẓil a nnssin is rebbi illa ɣurs yuk n lblan i tudert n ku yuk zignex.  Is trid a ttisint winec?  Sseɣd-as i lectab-ad ḥma a-tt tafit digs.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 16 fichiers – 52 MO).

Tabratt n umazan bulus i imumenn n tmazirt n ɣalaṭiya

G lectab-ad igan zeg taḍa tujditt (lƹehd ujdid) ṭṭerf wis sin n lectab iqeddsen, amazan bulus da isnƹat is lɣufran n ddnub nnex da d-itteddu zi liman s ƹisa lmasiḥ ur-id s ṭṭaƹt nnex i luṣayat n ccreƹ.  Azeyyen nɣed aƹeddul maci ntta as-ax itteqbal sidi rebbi.  Tamut nnex ɣer ca n ugraw n iẓuran nɣed n ddin ur-ax isseqbal altu ɣer sidi rebbi.  Aggwd ɣer ṭṭaƹt n luṣayat n rebbi ur da tsserḍu rebbi.  Macan liman g ƹisa lmasiḥ, ntta nna iƹicn tanila nnex aha immet g wansa nnex ikker zi lmut.  Ayad ad-ax yakkan ansa n uqbal ɣer sidi rebbi am labrar dat-as.

Iddex neƹṣa luṣit n rebbi niwid ɣifnex lleƹnt n ccreƹ.  Macan aneɣmis iẓill ntta is « lmasiḥ ifukku yax zi lleƹnt n ccreƹ iddex yaɣul lleƹnt g wansa nnex » (3 :13).  Is tsult altu ddaw n lleƹnt n ccreƹ?  Is trid a ttuḥerrert zi lleƹnt-ad?  Sseɣd-as i lectab-ad ḥma a ttisint mimc tteggat aḥurri d mimc tettili ɣurc/m lɣelt n rruḥ n rebbi g tudert nnec/m.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 6 fichiers – 18 MO).

Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n afasus

Afasus yuk zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) zi lectab iqeddsen. Bulus amazan ntta ayd yarun tabratt-ad i ugraw n imumenn nna illan g temdint n afasus (nna illan g tmazirt n turkiya). Yaru-yax-t aggwd nukni nna-d yusan g luqt-a. La iteqqis mayd iga lmasiḥ tanila nnex d mimc la ittiri a nnƹic. Lectab la isawal xef nnƹemt n rebbi d ufukku nnes i legnus kul d tamunt d yut n cceƹb n rebbi. La-x isburuz ḥma a nnḥeyyed i ddnub aha nƹic g lqedasa (tazdgi d ṣṣfawt n wul). Al isawal altu xef mimc ttirin irizen tiwtemin nnesen d mimc weqqernt tutemin irizen nnesent. Ineƹt-ax altu mimc ntebedda dat n titiwin n iblis.

Mec trid ad tqrad lectub kul s tmaziɣt, neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit lectub kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 6 fichiers – 24 MO).

Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n filibbi

Filibbi yun zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) n lectab iqeddsen. Bulus amazan yaru-t i ugraw n imumenn nna illan g temdint n filibbi (nna illan g tmazirt n lyunan). Yut n tabratt n tayri d uqerra s uƹawen nna-s gan ayt filibbi xef lexdemt nnes allig-asen iƹellem awal n rebbi. La nttafa digs awal xef ufraḥ d uqerra s lxir d lexdemt n rebbi. La-x ittelmad mimc a nnterru anezgum d tuggda. La ntannay altu mimc-d idda lmasiḥ ɣer ddunit. Nannay altu is ur illi ca n ufukku s lafƹayl iẓill nɣed lḥasanat, maca s lmasiḥ. Ar-ax ittini altu is araw n igenna ay nga.

Mec trid ad tqrad lectub kul s tmaziɣt, neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit lectub kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 17 MO).

Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n kulusi

G lectab-ad n taḍa tamaynut (nɣed lƹehd ujdid) n lectab iqeddsen, bulus amazan, la ittaru i leknist nna illan g temdint n kulusi (d nukni agidsen altu).  La-x ittenebbah tanila n lfalsafat d lḥilat ixwan nna d-teddun zi benadam maci zi lmasiḥ.  Ƹeddan winna ittinin:  adur ttasi aya-d.  adur ttarem aya-d.  adur ssa aya-d.  Maca kul izerfan-ad, waxxa la tteḍhar digsen tanẓi, ur ɣursen aggwd ca n utig ḥma ad rrun ccehawi n wul n benadam.  Kul unna iran ad irru ccehawi n wul n benadam ur iẓill, iẓil ad isseɣd i lectab-ad ḥma ad yaf digs asufɣ d usƹawen zi iwaliwen n mulana nna digs illan.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 18 MO).

Tabratt tamzwarut n umazan bulus i imumenn n temdint n tasaluniki

Lectab-ad ayd igan lectab amzwaru nna yaru bulus amazan n lmasiḥ.  La isawal digs i leknist tujditt nna illan g temdint n tasaluniki (g tmazirt n lyunan dɣi).  Midden g leknist-ad sellan aha qeblen aneɣmis iẓill n ƹisa lmasiḥ (nɣed yesuƹ lmasiḥ).  S liman d ttubt, zrin laṣnam nna kkan la tteƹbadn ḥma ad xedmen sidi rebbi aṛsli iddern, ar tyunuyn lmasiḥ ad d-yaɣul zi igenna nna-ɣer yuli ḍart n may-t iskker rebbi zi lmut.  Ntta ayd iɣiyn ad-ax iḥerrer zi lɣeḍeb nna d-iteddun zi leḥcam n rebbi.  La ittini lectab-ad is lmasiḥ idda ad d-yaɣul g luqt nna-xef ur iƹwil awd yuk.  Is tellit cegg (nɣed cemm) tewjedt?  Sseɣd-as i lectab-ad ḥma a ttafit lwajab i useqsa-yad.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 5 fichiers – 12 MO).

Tabratt tis snat n umazan bulus i imumenn n temdint n tasaluniki

G tbratt-ad tis snat i lkenist nna illan g temdint n tasaluniki (g tmazirt n lyunan ḍɣi), amazan bulus da isawal cigan xef tawada tis snat n lmasiḥ, zeƹma aɣul n lmasiḥ ɣer acal g tinyiri n zzman.  Adday d-yaɣul ƹisa idda “ad iƹaqeb winna ur issin rebbi d winna ur da iḍḍaƹn linjil n rebbi nnex ƹisa lmasiḥ” (1:8).  Is da ttisint rebbi?  Is da tḍḍaƹt linjil?  Is da tmunt (da teḍfurt) d ƹisa lmasiḥ?  Sseɣd-as i lectab-ad ḥma a ttafit mimc tfukkut qbel ad d-yaɣul ƹisa lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 3 fichiers – 6 MO).

Tabratt i iƹbranin

Matta ntta uzdag (lƹelaqa) nna illan inger taḍa (lƹehd) tujditt d taḍa taqdimt?Mayd igan taḍa (lƹehd) tujditt, d ma-xef nḥdadja yuk n taḍa tujditt?  Ma-xef allig da nttini xef taḍa ad is tga tujditt?  Ma-xef allig ur da ɣerresn imumenn imasiḥin i tmeɣras (i iḥuliyn)?  Is imsasa musa d ƹisa am lanbiya?  Matta ntta harun, ma-xef allig-t yuger ƹisa?  Is isul altu nḥdadja i tarda n luḍu?  Ma-xef allig ur illi lɣufran n ddnub bla anɣal n idammen?  Mayd igan lquds (urucelim) n igenna?  Midden am habil d nuḥ d brahim d yusef d musa d dawud d lanbiya yaḍn, is kkan da ttamenn s lmasiḥ?  Is kkan da tgunuyn cigan (s titt) tawada  nnes ɣer acal?  Sseɣd-as i lectab-ad n iƹbranin ḥma a ttafit kul iraren i iseqsaten-ad d wiyyaḍ altu.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 13 fichiers – 39 MO).

Tabratt n yeƹqub

Yeƹqub, umas n ƹisa, yaru tabratt-ad igan zi taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) ṭṭerf wis sin n lectab iqeddsen.  G tebratt-ad la isawal yeƹqub xef ca n isnitil (lmuwaḍiƹ) am:  tasit n tmara d ijerriben n ddunit, awal n lḥeqq, ddin izddigen bla ircan, isiwel xef tudmawin, d liman itmunn d lƹemel, isiwel altu xef mimc nttamẓ ils nnex, isiwel xef tanẓi n sidi rebbi, isiwel xef ssabab n iniɣan ingr-ax, yawi-d altu anebbeh i winna iṭerreḥn, ɣer tingira isiwel xef ṣṣber d nukni la ntyunuy taɣult n ƹisa lmasiḥ.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 5 fichiers – 20 MO).

Tabratt tamzwarut n umazan yuḥanna

G tebratt-ad tamzwarut n yuḥanna amazan, la isawal xef rruḥ n lmasiḥ adejjal (nɣed ḍedd lmasiḥ).  Mimc la ittumiyyaz liman aṛsli g lmasiḥ zi liman iɣalḍen nɣed ur igin aṛsli?  Unna-ɣer illa liman aṛsli la iteddu g wasidd, la ittamen is ƹisa ayd igan lmasiḥ.  Ar ittiri aytma-s d istma-s g liman s tayri nna d-iteddun zi baba rebbi.  Illa ɣurs rruḥ n mulana g wul nnes ar iḥeṭṭu luṣiat n sidi rebbi ar irul zi laṣnam.

G tebratt-ad ay ɣurx layt iɣlan ittinin:  “Sidi rebbi tayri ayd iga”.  Unna iran ad isin mimc ittiri mulana isin altu mecta ayd-ax ittiri sidi rebbi ad iseɣd i may d-iddan g tebratt-ad.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 5 fichiers – 20 MO).