Iseqsiten d trira nnesen

« Qqaḥ unna iɣran i yism n sidna ƹisa ad ittufukku. » Isekkinn nna gan imazann 2:21

 

 

 

May nmes nukni?

Nukni imumenn imaziɣen imasiḥin nna igan nniyt nnesen g rebbi aha twekklen xef wawal nnes nna illan g lectab iqeddsen ḥma ad-ax igewwed g tudert nnex.   La nttiri a nntfur sidna ƹisa lmasiḥ aha neg s wawal n linjil. La nttamen is lectab iqeddsen maci am lectub yaḍen macan ntta awal n rebbi ayd iga (2 Timutawus 3:16) nna isawall i midden kul g ddunit, ingrasen imaziɣen.

Ma da ntteƹbad nukni?

La ntteƹbad rebbi iwil nnes ɣas ntta nna-d iddan ɣurex s ism n sidna ƹisa lmasiḥ awal nnes ḥma ad iƹic ingrax aha yuc tudert nnes ḥma ad iɣfer ddnub n midden kul d imaziɣen agidsen. La ntteƹbad rebbi s rruḥ nnes d kul lḥeqq n wawal nnes nna illan g lectab iqeddsen (Yuḥanna 4:24).   Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta sidi rebbi? (1) » et « Matta ntta sidi rebbi? (2) ».   Ferrej s lmusiqa:  

May da nurzzu?

La nttiri a nnsbayn aha nenƹet i llumt nnex n imaziɣen lquwwa taruḥit n lectab iqeddsen. Amci-d ku yuk zignex ad yili ɣurs rray nnes nna ibnan xef lḥeqq n wawal n rebbi. Iddex s lectab iqeddsen ku yuk ad yiɣiy ad yisin rebbi aha ibnu liman nnes xef lsas iṣḥan. La nttiri ad-awn nɣer ɣer lmasiḥ ḥma a ttili ɣurun yut n lƹalaqa takswatt agids ntta nna innan: « Nekk ayd igan abrid d lḥeqq d tudert. Aggwd yuk ur ittiɣiy ad iddu ɣer ibba (zeƹma rebbi) bla nekkin» (Yuḥanna 14:6).   Lazem a nnisin is iblis (ciṭan) la ittisin mezian mimc iƹeddal cigan n iberdan itcabahen abrid n lḥeqq nna ittawin ɣer rebbi (2 kurintus 11:14).   Ferrej s lmusiqa:    
 

Matta ntta iblis-ad, aƹdaw n rebbi d midden?

  Rebbi ixleq cigan n lmalaykat g igenna i lexdemt nnes. Ciṭan ntta ayd igan lmalak axatar nna iqerrben i rebbi. Allig yannay ansa nna-s yuca rebbi aha yaf wul nnes yiri ad yamẓ ansa n rebbi (Iceƹya 14:14), ira ad ingleb xef sidi rebbi nna-t ixelqen.   Sidi rebbi g tezdgi nnes ur da itteqbal rray am wa-d. Day iger s iblis ƹla beṛṛa yawi-d agids cigan n lmalaykat nna-t itfurn. Day ig agidsen yuk ujemmuƹ n id iblis iƹeddan nna itƹekkasen lexdemt n rebbi g ddunit kul al ussan nna-d nusa.   Allig yannay is-d yiwi agids cigan n lmalaykat zeg igenna, ira ad ig amci-s nnig n wacal s lexliqt n rebbi s umata benadam nna ixleq sidi rebbi xef ssift nnes.  

Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Lmalaykat d iblis ».

Matta ntta benadam, lexliqt n rebbi issedhacen?

Benadam ntta ayd igan lexliqt nna iƹdel rebbi xef ssift nnes (Tizwiri 1:26-27). Mimc? Sidi rebbi ixleq benadam s wul ḥma ad yiri sidi rebbi.  Sidi rebbi ixleq benadam s wanli ḥma ad imsawal d unna-t ixelqen.  Sidi rebbi ixleq benadam iḥurra ḥma ad ixtaṛ ad iƹbed sidi rebbi.  Adam, aryaz amzwaru, ikka iɣiy ad iḍaƹ rebbi g wul nnes d lefƹayl nnes kul. Ikka iɣiy ad iƹic g lehna d lman ntta d sidi rebbi nna-t iƹedlen. Sidi rebbi ixleq benadam i lƹazz nnes, maca ddnub ur udjin benadam ad ifreḥ s unna-t ixelqen. Mimc? Ɣer aynna-d iddan. Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta benadam? (1) » et « Matta ntta benadam? (2) ». Ferrej lfilm :

Mayd igan ddnub?

Ḍart n mayd ixleq rebbi adam d ḥuwwa’ tamṭṭuṭṭ nnes, iddu-d ɣursen iblis deɣya aha ibdu ar isawal i temṭṭuṭṭ ḥma ad issexser lƹalaqa nna illan ingrasen d unna-ten ixelqen (Tizwiri 3:1). S teḥramyat nnes yiweḍ allig ikcem ul n benadam nna iran nnit aggwd ntta ad ig am unna-t ixelqen, ad yisin lxir d ccaṛ (aynna iẓill d uynna ur iẓill) (Tizwiri 3:5). Allig iƹṣa benadam luṣit n rebbi nna isseḥremen ɣifs ad itc zeg texlidjt n tusna n uynna iẓill d uynna ur iẓill (Tizwiri 2:17), dis ayd idneb ḍedd n unna-t ixelqen. Ddnub maci ɣas adday iƹṣa  benadam rebbi s rray nɣed s lefƹayl, maca ddnub nitni laṣel nɣed taɣbalut nna zeg da-d teddun ixemmimen nna yakkan lefƹayl ur iẓill dat n rebbi.  Ddnub nitni adday ur igi benadam aynna xef-t ixleq rebbi ḥma ad imejjed unna-t ixelqen.  Ddnub la-d ttawin lmut, walaynni s titt lmut ayd igan lexlaṣ n ddnub (Tabratt n ruma 6:23). Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Ddnub ».

Matta nttat lmut, aƹdaw-ad nna issexlaƹen midden kul?

Ḍart n mayd ixleq rebbi benadam, isseḥrem ɣifs ad itc zeg lɣellt n texlidjt n tusna n uynna iẓill d uynna ur iẓill, ḥma ad ur immet (Tizwiri 2:17).  Walaynni benadam ixtaṛ i ixf nnes ad itfur rray n iblis aƹdaw nnes aha iƹṣu unna-t ixelqen (Tizwiri 3:6). S lefƹayl-ad benadam issexser lƹalaqa ingras d rebbi yaf-n ixf nnes ibƹed i unna-t ixelqen, ta-d ayd igan lmut tamzwarut (lmut taruḥit) (Tabratt n afasus 2:1). Zeg luqt-nna lmut tis snat (lmut n ddat) la txeddem g benadam al-t trar ɣer acal amci-nnad inna leḥcam n rebbi : «...iddex-d teffeɣd zeg wacal a ttƹayd ɣer acal» (Tizwiri 3:19). Id lmut tis craṭṭ (ahlac n wabda) ad-d teddu ḍart n wass axatar n leḥcam n rebbi. Walaynni s lemḥibba n rebbi d nnƹemt nnes, ntta ira ad ifukku benadam zeg lmut (Yuḥanna 11:25-26) aha iƹdel yut n lƹalaqa tujditt ingrasen nna ibnan xef lƹemel n sidi rebbi maci xef lefƹayl n benadam.

Mayd igan nnƹemt n rebbi?

Nnƹemt n rebbi maci ɣas aɣrum d wutci ay-t igan, maca tukki nnes nna ur istahel benadam aha yuca-s-t sidi rebbi s tayri nnes. Tukki-yad la-t yakka rebbi i kul imeƹṣi nna ituben zeg lefƹayl nnes, nttat ayd yakkan afukku i midden (Tabratt n tiṭus  2:11 ; Tabratt n afasus 2:5, 8) aha ittuberrar fabur (Tabratt n ruma 3:24 ; Tabratt n tiṭus 3:7). Rebbi s tayri nnes d rrḥemt nnes (Yuḥanna 3:16 ; Tabratt n afasus 2:4-5) a-s israḥ benadam zeg leƹqubit nna-d yiwi ɣifs iblis aƹdaw nnes amzwaru. Maca sidi rebbi lamin ayd iga aha iƹdel g leḥcam nnes izeddig ur da itteqbal ddnub. La ittiri benadam maca la icerreh ddnub n benadam. Aya-d a-xef ilazem ca n yuk ad ixelleṣ ttaman n ddnub g wansa n benadam. Ca n yuk nna urdjin idenben aha iri ad immet g wansa n benadam imeƹṣi. Allig ur yufi sidi rebbi ca n benadam bla ddnub (Tabratt n ruma 3:23) aha iɣers i uƹelluc nna-g ur illi ca n lƹib ḥma ad ifukku tamkrust nnad iga adam d ḥuwwa’ s lmeƹṣiyt nnesen. Aƹelluc-nna-d la itmettal afekkak n ddunit nna iƹewwel ad-d iddu g luqt nna textaṛ lḥekma n rebbi ḥma ad icemmel afukku nnig n ṣṣalib (nɣed isigel). Ferrej lqist nna iƹawed sidna ƹisa xef nnƹemt n rebbi:

Mayd igan afukku / afukka?

Afukku ntta adday ifda sidi rebbi benadam imeƹṣi nna yumenn g ddbiḥt n sidna ƹisa nnig n ṣṣalib (ixelleṣ ɣifs s idammen n ufekkak). Rebbi la itfukku unna yumenn g ufekkak nna immuten nnig n ṣṣalib (nɣed isigel) ḥma ad yasi ddnub n ddunit kul. La ittaɣul umumen yarid zeg ddnub nnes s idammen n lmasiḥ inɣall nnig n ṣṣalib (Tabratt n iƹibranin 9:12 ; Anurẓem n igenna 1:5). Xef ufekkak-ad sidna ƹisa a-xef da isawal lectab iqeddsen zeg tizwiri al tingiri. Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Mayd-i ilazmen a-t gex ḥma ad fukkux? ». Ferrej s lmusiqa xef lmital n ufukku :

Mayd igan lectab iqeddsen?

Lectab iqeddsen ntta ayd igan lectab n wawal n rebbi nna yuca i imazann nnes s rruḥ nnes ḥma at-t-id awin i midden. Lectab-ad a d-ax ittenƹaten matta ntta rebbi, d matta ntta benadam aha inƹet-ax altu abrid issawaḍen benadam ɣer rebbi.  Lectab-ad iḥḍa-t rebbi s lquwwa nnes la zeg uẓewwer n benadam wala zeg uḥerraf n iblis. Lectab iqeddsen iga yut n lxizana nna-g illa 66 n lectab. La ibeṭṭu xef sin ilan: ili amzwaru ism nnes taḍa taqdimt (nɣed lƹehd aqdim), d ili wis sin ism nnes taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid). Taḍa taqdimt (lƹehd aqdim) digs 39 n lectab: Xamsa n lectub n musa nɣed tawrat: - Lectab n tizwiri - Lectab n ufuɣ - Lectab n ayt lawi - Lectab n leḥsab - Lectab n uƹawed n cceriƹa Tnaƹc n lectab n ttarix nna isawall xef ttarix aqdim n cceƹb n isra’il tarwa n brahim ameddakkwel iƹezzin n sidi rebbi: - Yacuƹ - Imɣarn - Raƹut - Lectab amzwaru n ṣamu’il - Lectab wis sin n ṣamu’il - Lectab amzwaru n igeldan - Lectab wis sin n igeldan - Lectab amzwaru n lmejriyat - Lectab wis sin n lmejriyat - Ƹizra - Naḥamya - Astir Xamsa n lectub n cciƹr d ihelliln: - Ayyub - Zzabur - Lamtal - Ljamiƹa - Tanccatt n tenccadin Sebƹṭac n lectab n lanbya: - Icaƹya - Irmiya - Aɣrib n irmiya - Ḥizqiyal - Danyal - Hucaƹ - Yu’il - Ƹamus - Ƹubadya - Yunes - Mixa - Naḥum - Ḥabaqquq - Ṣafanya - Ḥajji - Zakariya - Malaxi Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Lanbya d lectab iqeddsen ». Ferrej lfilm : Taḍa tujditt (lƹehd ujdid) digs 27 n lectab: Rebƹa n lectub isawaln xef tudert n lmasiḥ: - Lectab n matta - Lectab n marqus - Lectab n luqa - Lectab n yuḥanna Lectab nna iteqqisen xef tizwiri n uƹeddul n igrawen (nɣed ijemmuƹen) imasiḥin: - Isekkinn nna gan imazann Waḥed u ƹacrin n tabratt itellmaden i  imumenn sburzent-ten aha ƹezzant-ten g wammas n timukras nna itekkan ɣifsen tanila n liman nnesen g unna-ten ixtarr ḥma a-ten ibarc: - Tabratt n ruma - Tabratt tamzwarut n kurintus - Tabratt tis snat n kurintus - Tabratt n ɣalaṭiya - Tabratt n ufsus - Tabratt n filibbi - Tabratt n kulussi - Tabratt tamzwarut n tasaluniki - Tabratt tis snat n tasaluniki - Tabratt tamzwarut n timutawus - Tabratt tis snat n timutawus - Tabratt n tiṭus - Tabratt n filimun - Tabratt n iƹibranin - Tabratt n yeƹqub - Tabratt tamzwarut n buṭrus - Tabratt tis snat n buṭrus - Tabratt tamzwarut n yuḥanna - Tabratt tis snat n yuḥanna - Tabratt tis craṭṭ n yuḥanna - Tabratt n yahuda Lectab n anurẓem la isawal xef luqt nna-d iddan - Anurẓem n igenna Kul lectub n lectab iqeddsen bḍan xef imurn, d imurn bḍan xef llayat ḥma ad iwhen ad yaf benadam aynna-xef yurzzu g lectab. La-wen tmenna taɣuri iẓill d liman nna itbeddaln tudert nnun s lmasiḥ ntta nna innan: « Maci ɣas s uɣrum a-s itƹic benadam, maca s kul iwaliwen nna-d iteffeɣn zeg imi n rebbi » (Matta 4:4). Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Almmed d luṣiyat n lectab iqeddsen (1) » et « Almmed d luṣiyat n lectab iqeddsen (2) ». Ferrej lfilm :

Ma-xef allig illa lectab iqeddsen d ma-mi ittiyazen?

Awal n rebbi nna illan g lectab iqeddsen ittiyazen i midden kul ḥma ad isinn abrid nna issawaḍen ɣer rebbi. Lectab iqeddsen ittiyazen i teqbilin kul zigsent tiqbilin n imaziɣen: « Iddex qqaḥ unna yurzzun ad-as ittuc, d unna itqellaben ad yaf, aha innurẓem i unna idduqqan » (Matta 7:8). « S titt imqqur ssir n ttaqwa : unna-d iddan g ddat, ittuberrar s rruḥ, annaynt-t lmalaykat, ttuxebbern iss midden kul (aggwd imaziɣen), amenn iss g ddunit, aha ittuƹella g lƹezz » (Tabratt tamzwarut n timutawus 3:16). Lectab iqeddsen la-x ittenƹat rebbi g tayri nnes aha yuc-ax linjil (aneɣmis iẓill) d lbarakat nna-d iteddun zigs : Iddex amci ayd ira rebbi midden allig yuca memmis aferdi (sidna ƹisa lmasiḥ) ḥma qqaḥ unna iss yumenn ur ittemtat ca maca a ttili ɣurs tudert n wabda (Raƹa yuḥanna 3:16.). Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Ca n iwaliwen ihemman xef lectab iqeddsen ».

Ma da iteƹnu wawal n linjil?

Linjil yuk n wawal nna da iteƹnun « aneɣmis iẓill nɣed issfraḥen »: rebbi la-x ittiri allig yuca awal nnes aferdi nnig n ṣṣalib ḥma ad ifukku larwaḥ nnex zeg uhlac n wabda (Raƹa yuḥanna 3:16.). Wad ayd igan linjil n nnƹemt n rebbi (Raƹa isekkinn nna gan imazann 20:24.) tanila n midden imeƹṣiten. Aneɣmis nnes la iqqar i midden ḥma ad amenn g sidna ƹisa lmasiḥ d lmut nnes d tancra nnes inger imttin ḥma ad-asen ttuɣfran ddnub nnesen (Tabratt tamzwarut n kurintus 15:1-4). Linjil ayd igan yuk ism nna-d yusan i yil wis sin n lectab iqeddsen, nna ittusemman altu taḍa tujditt. Ferrej laflam-a :

Ma-xef allig llan rebƹa n id linjil?

G lḥaqiqa ur illi ɣas yuk n linjil ntta ayd igan aneɣmis is a ttiɣiyt a ttfukkut zi ddnub nnec s mayd iga lmasiḥ tanila nnec. La ittini lectab: « Ikka lmasiḥ la iteddu ar itxebbar midden s linjil n rebbi « (Marqus 1:14). Allig da sawaln rebƹa n lectub imzwura n taḍa tujditt (lƹehd ujdid) kul nnesen xef lmasiḥ, ku yuk zeg yut n tamnaṭṭ ixeṣṣan (Luqa 1:1-4), annayn imumenn imzwura ad zayden ism n linjil i yism n umḥḍar nna-d yiwin awal zeg sidi rebbi. Amci-d la nttini i lectab n matta linjil n matta, win marqus linjil n marqus, win luqa linjil n luqa, d win yuḥanna linjil n yuḥanna. Amci-d iddex kul lectab n taḍa tujditt ntta a-g illa uneɣmis-ad d ufruy nnes, aya-d a-xef da ttusemma taḍa tujditt yits n tikkel s wawal n linjil, s umata g tmizar n waƹreben d tin imaziɣen.

Id s titt ittuẓewwer lectab iqeddsen?

Alawah, alawah, unna ittinin awal-ad hat aƹayr n iblis i rebbi ayd iga maci i imasiḥin nɣed udayn. Han ma da ittini rebbi xef wawal nnes: « Day inna-yi mulana: Is tannayt mezian, hat nekk la tmuyudex xef wawal inu ar-d-t cemmelex » (Irmiya 1:12).  Sidi rebbi ur da iggan amci-nna ira iblis ad yini i cigan n midden. Rebbi la itmuyud xef ddunit kul s umata awal nnes, iddex issen is iblis aƹdaw nnes ur iri a-t isinn midden aha amenn iss. Awal n rebbi lḥeqq ayd iga (Yuḥanna 17:17), ig altu rruḥ d tudert (Yuḥanna 6:63).  Aya-d a-xef ur iri iblis ad ddun ɣurs midden. Amci-d injeḥ ad issebƹed cigan n midden (ilin digsen imaziɣen) xef wawal n rebbi ḥma ad ur amenn digs. Issebƹed-ten xef lectab n rebbi ɣas s yun wawal “ittuẓewwer”. Ar tƹawaden midden awal-ad bla ad nẓun is iṣḥa mad araḥ. La ittini sidna ƹisa « S titt awen ttinix, waxxa itekkes igenna d wacal ur izella aggwd yuk n lḥarf nɣed yut n tneqqiṭṭ zeg ccariƹa al icemmel kulci » (Matta 5:18). Ar ittini altu « Tuksa n igenna d wacal tuhen xef tukssa n yut n tneqqiṭṭ zeg ccariƹa » (Luqa 16:17). Ad ur ttadja a wma aƹdaw nnec a-c isseḥrem zeg wawal n unna-c iran allig yuca tudert nnes tanila nnec. Yuf mec tqrat nɣed sseɣd-as ḥma a tteƹlut mayd illan qbel a tteḥcemt. Bla awal n rebbi arseli ur ittiɣiy aggwd yuk ad yisin la rebbi wala abrid nna ittawin ɣurs.

Matta ntta sidna ƹisa lmasiḥ?

Sidna ƹisa lmasiḥ awal n rebbi ayd iga. Ikka d rebbi zeg tizwiri (Yuḥanna 1:1-2). Urdjin ikki rebbi bla awal nnes wala rruḥ nnes, mad araḥ?  Awal n rebbi ɣurs tanbaṭṭ am rebbi. Am wawal n ugellid ɣurs tanbaṭṭ am ugellid-nna. Sidi rebbi agellid igeldan ayd iga. Awal nnes a-s ixleq kulci nna illan g ddunit. Qqaḥ aynna iga rebbi iga-t s wawal nnes i wawal ness (Tabratt n kulussi 1:16). Ism n ƹisa la iteƹnu unna itfukkun midden zeg ddnub nnesen (Matta 1:21). Awal lmasiḥ la iteƹnu unna ittudhen s zzit, iddex ta-d ayd igan lƹada n luqt-nna i unna ittustin nɣed unna ittuxtar ad ig yut n lexdemt. Mani unna ixtar rebbi ḥma ad-d iddu ad icemmel taguri-yad takswat nna igan afukku n midden zeg iblis aƹdaw axatar n rebbi? Rebbi ixtar awal nnes nna-g yumen s titt is idda ad ig aynna-s inna. Amci-d ay-d idda ɣurex wawal n rebbi g ddat am tinex bla ddnub ḥma ad ifukku imeƹṣiten am nekk d cegg a wma.  A yaƹrit i unna yumenn digs iddex usar inni ad ingṛaz (Tabratt n ruma 9:33). Ku yuk zignex la ittiri awal nnes d waraw nnes ugar n ca yaḍen, aggwd lebhaym la teggan imci d ifrax nnesen. Rebbi la ittiri awal nnes allig a-s yuca ism n memmis n rebbi. La ittini lectab iqeddsen «D ntta isul la isawal, han yuk isignu issadden idla-sen. Ca n cwi han yut ṣṣut idda-d zeg isignu la ittini: Wad ayd igan memmi nna iƹezzen ɣifi digs ay gix tayri nu. Ntta a-mi tessɣadem » (Matta 17:5).  Sidi rebbi ideḥḥa ɣifnex s ca yuk nna iɣlan ɣurs. Aya-d a-s-ax ilazem a nntwaḍeƹ dat-as aha neqbel lehdiyt nnes taksswat, sidna ƹisa lmasiḥ. Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta lmasiḥ? (1) » et « Matta ntta lmasiḥ? (2) ». Sseɣd i izli : A yesuƹ lmasiḥ aya wa cegg ag-gan Ferrej lfilm «Tudert n sidna ƹisa » :

Ma da iteƹnu memmis n rebbi?

G taḍa tujditt zeg lectab iqeddsen g linjil n yuḥanna la ittini rebbi: «Day rarin wudayn i sidna ƹisa nnan-as: Ur nri ca a-c nerjem xef ca n uskkin iẓill, maca xef lkufer nnec, la tteggat ixf nnec d rebbi d cegg ɣas aryaz ay tgit (Yuḥanna 10:33).  Aya-d la-x itenƹu is fehmen wudayn mayd igan memmis n rebbi. Fehmen mezian aneɣmis n lmasiḥ. Zeg tanila nnesen memmis n rebbi la iteƹnu rebbi s ixf nnes. Maci am uynna txemmamen yits n midden yaḍen. Rebbi ur iḥdadja tamṭṭuṭṭ g tudert nnes. Unna ittinin aya-d hat ur issin awd imil xef rebbi tabaraka wa taƹala. Ar nttafa altu g lectab n yuḥanna « Aggwd yuk urdjin yannay rebbi. Memmis aferdi, nna illan g wul n ibbas, ntta a-x-t ineƹten » (Yuḥanna 1:18). Aya-d la-x ittini s titt matta ntta lmasiḥ. Ntta ayd iɣiyn iwil nnes ad inƹet aha isḍher rebbi g ddunit i midden. Aggwd yuk ur ittiɣiy ad ig lexdemt-ad ɣas rebbi s ixf nnes. Ntta ayd iɣiyn ad immet nnig n ṣṣalib (isigel) ḥma ad iɣfer ddnub n midden kul aha ikker zeg lmut. Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Tudert n lmasiḥ (1) », « Tudert n lmasiḥ (2) » , « Tudert n lmasiḥ (3) » et « Ismawen n lmasiḥ ». Sseɣd i izli : Yesuƹ ag-gan rebbi Ferrej s lmusiqa :

Mayd igan ṣṣalib nɣed isigel?

Ṣṣalib nɣed isigel sin iƹemdan nna ijemƹen g wammas la ttagell digs imujrimen ḥma at-ten nɣen.  Sidna ƹisa immut nnig n ṣṣalib ḥma ad-ax iseɣ s idammen nnes (Tabratt n ɣalaṭiya 3:13). Immut g wansa nnex. Nukni ayd istahell lmut iddex neƹṣa rebbi. Ṣṣalib ɣas ṛṛemz ayd iga i ufukku n lmasiḥ, digs ayd inƹet rebbi lquwwa nnes d tayri nnes i midden kul (Tabratt tamzwarut n kurintus 1:18). Sidna ƹisa isɣa-yax zeg llƹent n cceriƹa allig yusi llƹent nnex nnig n ṣṣalib (Tabratt n ɣalaṭiya 3:13). Nukni imumenn imasiḥin ur da ntteƹbad ca ṣṣalib maca unna immuten nnig n ṣṣalib tanila nu d tanila nnec a wma d tanila nnem a wltma. Sseɣd i izli : ṣṣalib

Is immut s titt sidna ƹisa nnig n ṣṣalib?

S titt a wma lmasiḥ immut nnig n ṣṣalib (nɣed isigel). Aggwd winna-t inɣan la tcahaden xef ddnub nnesen. La ittini lectab iqeddsen «Day irar-as kul cceƹb: Idammen nnes ad ttuttin ɣifnex nukni d waraw nnex » (Matta 27:25). « Bilaṭus yaru tirra nnig n ṣṣalib iga digsent: ƹisa n naṣira, agellid n wudayn » (Yuḥanna 19:19). Amḥḍar nnes nna-t izenzan, immut aggwd ntta inɣa ixf nnes: « Yahuda igra s leflus g timzgida iffeɣ iddu ineɣ ixf nnes » (Matta 27:5). Udayn d lƹesker irumin ssenen is sidna ƹisa lmasiḥ ayd illan nnig n ṣṣalib maci ca yuk ḍnin (Luqa 23:36 ; Yuḥanna 19:23). D winna iƹicen agids am immas meryem d imḥḍarr nnes ssenen aggwd nitni id unna iɣlan ɣursen ayd illan nnig n ṣṣalib. La ittini lectab « Allig yannay sidna ƹisa immas meryem tama n umḥḍar nna da ittiri, day inna-yas i immas: Han memmim » (Yuḥanna 19:26). Lectab n taḍa taqdimt iƹemmer cigan s layat nna isawall xef lmut n lmasiḥ. Id g lectab n taḍa tujditt lmut n lmasiḥ ayd igan lsas n uneɣmis issfraḥen nna-x-d yiwi. Maci imumenn imasiḥin ayd iran ad nɣin lmasiḥ, ntta ayd yudjan midden a-t semmeṛen nnig n ṣṣalib tanila n ddnub n midden kul. Sidna ƹisa aggwd ntta isiwel xef lmut nnes d tancra nnes cigan n tikkal al ussan inggura dat n mayd ityumeẓ. Inna-yasen i imḥḍarr nnes « Ha nukni nedda a nnali ɣer lquds, aha ittusellem memmis n benadam i ixatarr n inebdaden d iselmaden n ccariƹa, aha nɣin-t » (Matta 20:18). « La tisinem is lfiṣḥ ad yili g sin wussan nna-d iddan. Memmis n benadam idda ad ittusellem ḥma ad itwagel » (Matta 26:2). Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Mayd iga lmasiḥ nnig n wacal? ». Ferrej laflam-a xef lmut n sidna ƹisa :

Is ikker s titt lmasiḥ zeg lmut?

Tancra n lmasiḥ zeg lmut ayd igan yut n lmejrit nna igellben ddunit aha ibeddel ttarix abda. Ayyih, a wma, s titt lmasiḥ ikker zeg lmut g wass wis craḍ ḍart n lmut nnes amcinna inna cigan n tikkal d wamcinna itwarun g lectab iqeddsen (Matta 27:62-63 ; Luqa 24:13-27). « Iddex amcinna-d tedda lmut s yun uryaz, tedda-d tancra zeg lmut s yun uryaz. Amci da ttemtaten midden g adam ad idirr kul nnesen g lmasiḥ» (Tabratt tamzwarut n kurintus 15:21-22). Tinḍelt n lmasiḥ ixwan la tcahad altu xef tancra nnes zeg lmut (Luqa 24:1-3 ; 13-27). Allig iḍḥer i imḥḍarr nnes cigan n tikkal (Luqa 24:36 ; Yuḥanna 20:19), ƹad ay aɣulen burzen ḥma ad asin tacƹalt n linjil aha zellƹen ineɣmisen issfraḥen waxxa tekka ɣifsen cigan n tmara. Cigan zigsen ttuƹeddeben, wiyaḍ mmuten xef liman nnesen am cigan n id luluf n wiyaḍ nna-d iddan ḍarasen. Qbel ad izri lmasiḥ imḥḍarr nnes ḥma ad yali ɣer igenna yudja-yasen-d yut n luṣit takswat inna-sen: « Accmat gat imḥḍarr zeg mayd igan taqbilt, tɣeṭṭsem-ten s ism n ibba, d memmis, d rruḥ iqeddsen » (Matta 28:19). Ferrej laflam-a :

Mayd igan aɣeṭṭes (aƹemmed nɣed lmaƹmudia)?

La ttininn imaziɣen iɣeṭṭes g waman zeƹma ikcem ddaw n waman. Id aɣeṭṭes g lectab iqeddsen la iteƹnu yuk n taḍa n umumen d lmasiḥ dat n midden. La ittenƹat umumen i midden is immut aha ikker d lmasiḥ (Tabratt n ruma 6:3, 4; Tabratt n kulussi 2:12). Yili altu uɣeṭṭes n rruḥ iqeddsen (nɣed rruḥ lqudus): rruḥ n rebbi la izeddeɣ g umumen nna yumenn g lmasiḥ g talalit tujditt (Tabratt n ɣalaṭiya 4:6; Tabratt n afasus 1:13, 14).

Mayd igan talalit tujditt?

Ta-d ayd igan lexdemt n rruḥ iqeddsen (nɣed rruḥ lqudus) nna da itegga g umumen ḥma ad yaɣul ad icur g ṭṭebiƹt n rebbi d tudert n lmasiḥ. S tlalit tujditt benadam la ittili ɣurs tudert tujditt aha yaɣul iga lexliqt tujditt amcinna ittini lectab iqeddsen: « mec illa ca n yuk g lmasiḥ, hatin lexliqt tujditt ayd iga. Isekkinn iqdimen zrin han kulci yaɣul iga ujdid » (Tabratt tis snat n kurintus 5:17). Allig iƹṣa adam rebbi kecmen ddnub g ddunit taɣul ṭṭebiƹt n benadam tga tamudnibt. Lmasiḥ issefhem-as i yuk uryaz g lectab n yuḥanna amur wis craḍ is aggwd yuk ur ikeccem ɣer tagellitt n rebbi mec ur iluli d ujdid. La itlala umumen s waman d rruḥ. Aman la ssiriden ar ssizdigen, la tmettall awal n rebbi (Tabratt n afasus 5:26) nna da yakkan tudert s lquwwa n rruḥ iqeddsen aha ineɣ isekkinn n ṭṭebiƹt taqdimt g benadam. Rruḥ iqeddsen la yakka i umumen yut n ṭṭebiƹt tujditt nna-d iteddun zeg rebbi (Tabratt tamzwarut n yuḥanna 3:9). Ferrej lfilm :

Matta ntta rruḥ lqudus?

Rruḥ iqeddsen ntta ayd igan rruḥ n rebbi. Ntta s ixf nnes rebbi ayd iga. Maci ca n lmalak ayd iga nɣed ca n lexliqt yaḍen. Urdjin ikki rebbi bla rruḥ nnes aha ur illi ca n beṭṭu inger rebbi d rruḥ nnes:  «…Iddex rruḥ la itƹalam xef kulci aggwd mayd illan ɣer jaj n rebbi. Ur illi ma da ittisin mayd illan g jaj yuk ɣas rruḥ nnes nna illan jaj nnes. Amci-d aggwd yuk ur issin isekkinn n rebbi ɣas rruḥ n rebbi » (Tabratt tamzwarut n kurintus 2:10-11). Ku amumen ilula zeg rruḥ iqeddsen. Rruḥ iqeddsen la izeddeɣ digs, aha taɣul ddat nnes tga timzgida n rruḥ iqeddsen. Ittuɣeṭṭes aha itturcem s rruḥ iqeddsen (Tabratt tamzwarut n kurintus 12:13; Tabratt n afasus 1:13). Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Rruḥ iqeddsen (1) » et « Rruḥ iqeddsen (2) ». Ferrej lfilm :

Mayd igan ttalut iqeddsen?

Rebbi d wawal nnes d rruḥ nnes yuk ay gan, sidi rebbi nna-ɣer tella tanbaṭṭ n ddunit. G tmasiḥit wa-d ayd igan ttalut: rebbi ibbatnex, d wawal n rebbi sidna ƹisa lmasiḥ nna ittusemman altu memmis n rebbi (Raƹa aseqsa wis 16.) d rruḥ n rebbi igan rruḥ iqeddsen. G lectab iqeddsen ur illi ca n wawal n ttalut, macan iḍher g ca n iwaliwen n taḍa tujditt am luqt nna-g ittuɣeṭṭes lmasiḥ xef ufus n yaḥya memmis n zakariya nɣed yuḥanna itɣeṭṭasen:  « ɣas ittuɣeṭṭes lmasiḥ iffeɣ-d zeg waman. Han igenwan reẓmen aha yannay rruḥ n rebbi irs-d ɣifs am utbir aha isel i yuk n wawal idda-d zeg igenna la ittini: wa-d ayd igan memmi nna iƹezzen ɣifi ntta a-g gix tayri nu kul » (Matta 3:16-17).

Mimc teggax ad isinex is tufukkax mad araḥ?

La ittini lectab iqeddsen: « mec tqerrat s uqmu nnec s moulana ƹisa aha tament s wul nnec is-t iskker rebbi zeg imettin han ceggin a ttfukkut » (Tabratt n ruma 10:9). Ar ittini altu: « Mec illa ca n yun g lmasiḥ hatin lexliqt tujditt ayd iga. Kul isekkinn iqdimen zrin, kulci yaɣul iga ujdid» (Tabratt tis snat n kurintus 5:17). Ar ittini rebbi altu: « Unna yumenn g memmis n rebbi la ttili ɣurs cchatt g wul nnes. Id unna ur yuminn, rebbi la-t itegga d bu iḥellall iddex ur da ittamen g cchatt n rebbi xef memmis» (Tabratt tamzwarut n yuḥanna 5:10). Afukku (nɣed afukka) maci ɣas ca n uxemmim nɣed ca n rray at-t itfur benadam macan yuk ubeddel d uɣeyyer nna da ijerrun g wul n umumen nna ituben adday imlaqay d lmasiḥ.  Afukku ntta aḥerrer n benadam imeƹṣi adday itub aha yamen g ḍḍḥit n sidna ƹisa nnig n ṣṣalib. Ferrej lfilm :

Mayd igan ttuba nɣed ttubt?

Ttuba nttat adday yuci benadam s ddnub nnes aha indem ɣifsen itwaḍeƹ dat n unna-t ixelqen. Adday ibeddel benadam rray nnes ur iẓill ḥma ad yaɣul ɣer sidi rebbi aha yaɣul ɣurs yuk uraƹa ujdid. La ittini lectab s imi n umḥḍar n lmasiḥ: « beccerex s uneɣmis n ttuba d uƹayd ɣer rebbi s lefƹayl iẓill n ttuba, beccerex s uneɣmis-ad i midden g dimacq d win lquds d lyahudiya d legnus yaḍen» (Isekkinn nna gan imazann  26:20).  « Tubat iwa taɣulem ɣer sidi rebbi ḥma ad-awen ttumḥun ddnub nnun» (Isekkinn nna gan imazann 3:19). Ferrej lfilm:
Ferrej lqist nna iƹawed sidna ƹisa xef ttuba tarslit:

Mayd igan aɣul nɣed aƹayd n benadam ɣer rebbi?

Ḥma ad yaɣul yuk ɣer rebbi lazem ad ibeddel abrid nna yumeẓ. Ad ibeddel abrid nna izellan s ubrid n ufukku nna iƹdel rebbi. Ḥma ad ikcem yuk ɣer tagellitt n igenna lazem ad itub zeg lmeƹṣiyat nnes d tudert nnes ur iẓill. La ittini lmasiḥ: « S titt awen ttinix mec ur taɣulem ɣer rebbi aha tgim am icirran ur tkeccemm ɣer tagellitt n igenna» (Matta 18:3). Aƹayd ɣer rebbi la itffur ttuba ḥma ad-as ttuɣferr i benadam ddnub nnes. La ittini lectab: « Tubat iwa taɣulem ɣer sidi rebbi ḥma ad-awen ttumḥun ddnub nnun» (Isekkinn nna gan imazann 3:19). Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Mayd ilazmen d may da teggan imumenn imasiḥin (1) » et « Mayd ilazmen d may da teggan imumenn (2) ». Ferrej lfilm « Lqist n zakka » xef uƹayd ɣer rebbi :

Mayd igan taẓallit?

Taẓallit nttat adday da isawal umumen d rebbi. Yut n lƹalaqa n wawal d ussɣad. Maci ca n lwajib nna itegga benadam s ibeddi d uqqejdim d uƹawed n iwaliwen g yits n lawqat, macan yuk ussemɣur s benadam adday ikcem ad imgraw d rebbi s rruḥ nnes akw mani luqt d akw manida. La ittini lectab: « Ẓẓalat dima terzum i sidi rebbi s rruḥ. Ad ur tbeddat zeg uynna aha tẓẓalim tanila n imumenn kul nnesen» (Tabratt n afasus 6:18). Yuk n wass rzan-as imḥḍarr i lmasiḥ ad asen ilemmed ad ẓẓalin day inna-sen: « adday tram ad tẓẓalim iniyat: a ibbatnex nna illan g igenna ad ittuqeddes ism nnec, ad-d teddu tgellitt nnec, aha yili lxaḍer nnec nnig n wacal am igenna. Uc-ax ƹafac aɣrum nnex ass s wass. Ɣefr-ax ddnub nnex amci da ntteɣfar i winna idenben dignex. Ad ur-ax ssekjam g ca n ujerreb macan ḥḍu-yax zeg iblis. Iddex cegg a-ɣer tella tenbaṭṭ d lquwwa d lƹezz abda n wabda. Amin» (Matta 6:9-13).  Amci-d ay taɣul tẓallit am yuk umdacar inger umumen amasiḥi d rebbi ibbas nna illan g igenna s wawal nɣed lluɣa nna-s yuca. Taẓallit yun umdacar idamen inger umumen d ibbas rebbi. La ittini lmasiḥ g linjil: « adday da tẓallam ad ur teggat am lmunafiqin nna da itẓallan beddan g timzgida d tɣemrin n iberdan ḥma at-ten annayn midden. S titt awen ttinix umẓen lajer nnesen. Id cegg adday da tẓallat kcem ɣer lbit nnec teqqent tiflut aha tẓẓalt i ibbac nna illan dis. Ntta nna-c ittannayn, ntta a-c itwajaben» (Matta 6:5-6).

Mayd igan aẓum?

Aẓum ntta adday ibeƹƹed benadam i wutci d waman (Astir 4:16 ; Ufuɣ 34:28). La itekkes umumen utci i ddat nnes ḥma ad ur ig lxaḍer nnes ntta maca ad ixemmem g lxaḍer n rebbi. Aẓum maci ad itc benadam g iḍ ḥma ad ur itc s wass. Unna ittaẓumen, maci ḥma ad irzu utci ɣer tadggwat. La ittaẓum umumen ḥma ad iqerreb i rebbi, maci i midden. Han mayd inna lmasiḥ xef uyad: « adday taẓumem ad ur teqqnat inir nnun am lmunafiqin nna isexsaṛ udmawen nnesen ḥma ad neƹten i midden is aẓumen. S titt awen ttinix umẓen lajer nnesen. Id cegg adday taẓumt, dhen ixf nnec tssirtt udem nnec ḥma ur tteḍhart i midden is taẓumt, maca i ibbac nna issen mayd illan g wul nnec, Ntta ad-ac irar ingratun » (Matta 6:16-18). Day inni dix altu linjil: Day iqqis sidna ƹisa lqist-ad i winna da ttinin g ixfawen nnesen hatin mnan aha ar tḥeqqarn wiyaḍ, inna-yasen: « Ddan sin n irgezn ɣer taddart n rebbi ḥma ad ẓẓalin, yuk aferrisi d wayḍ aṣennak.  Day ibedd uferrisi ar itẓalla ingr-as d ixf nnes ar ittini: « A rebbi, da-c teḥmadx iddex ur gix imeƹsi am midden ḍnin nna da ttacernin, ar ttekkesex leƹcur xef winna da-d ttrarax kul ».  Id aṣennak, ibedda g ttisaƹ ur iɣi awd ad ihezza allen nnes ɣer igenna, ar ikkat idmarn nnes ar ittini: « A rebbi rḥem-yi, hatin gix imeƹsi! »  Ad-awen inix:  Hatin aṣennak ad idda ɣer taddart nnes irḍa ɣifs rebbi, ur-id am uferrisi.  Iddex unna issemẓiyn ixf nnes idda ad ittusxater id unna isxatern ixf nnes idda ad ittussemẓiy » (Luqa 18:9-14). Sseɣd i lbarnamej n rradyu xef uẓum nna iga sidna ƹisa:  Ajerreb n lmasiḥ .  

Mayd igan lkanisa nɣed leknist?

Leknist nɣed ajemmuƹ nɣed agraw ntta kul imumenn nna isɣa lmasiḥ s idammen nnes, zeg allig-d irs rruḥ iqeddsen g wass n xemsin ar tawada tis snat n lmasiḥ ḥma ad yawi kul winna yiss yumenn (Matta 16:16-18 ; Tabratt n afasus 2:20-22). G luqt-ad kul leknist tamasiḥit la tjmaƹ kul imumenn irsliten ityissenn ɣer rebbi nna iƹicen g ca n luqt nnig n wacal (Tabratt tis snat n timutawus 2:19-21). Kul aynna illa ugraw n imumenn, la ittusemma leknist n wansa-nna. Leknist-ad ayd igan yun ṭṭerf zeg leknist g ddunit kul nna igan dat n lmasiḥ (Tabratt n afasus 1:1 ; Tabratt n filibbi 1:1). Leknist maci lbaṭima nɣed ca n umzduɣ yaḍen macan kul imumenn s lmasiḥ zeg lmut n lmasiḥ ar-d yaɣul. Ur tebni ɣas s iselliwen iddern zeƹma imumenn irsliten (Tabratt tamzwarut n butrus 2:5; Tabratt n afasus 2:21-22). Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Leknist (agraw n imumenn) » et « Azelleƹ n tmasiḥit g ddunit ». Ferrej lfilm « Iskkinn nna gan imazann » xef tlalit n leknist :

Is isul lmasiḥ ad yaɣul ɣer nnig n wacal?

Wa-d ayd igan rrja akswat n imumenn irsliten s lmasiḥ (Tabratt n tiṭus 2:13). Ad-d iddu lmasiḥ ḥma ad yawi imumenn ɣer tama nnes (Tabratt tamzwarut n tasaluniki 4:17 ; Tabratt tamzwarut n kurintus 15:51-57). Wa-d ayd igan rrja n imumenn irsliten g mayd igan ansiwen d lawqat. Ass-nna a-mi da jjujuden imumenn s tamunt nnesen d rebbi d ḍḍaƹt n wawal nnes. Rrja-yad ad-ax yakkan lquwwa d ufraḥ ḥma a nnezzri tamara n ddunit d nukni la ntyunuy mulana nnex ad-d yaɣul ɣurnex. Rrja n benadam ur digs lamin maci am rrja amasiḥi iṣḥan issfraḥen. Rebbi ay-t iqawlen, ur digs tiḥellall. Isul ad ijru uya-d ɣer dat. (Tabratt n ruma 8:24, 25). Ferrej s lmusiqa: