Tudert n sidna danyal

Ta-d ayd igan lqist n nnbi danyal nna ittunfa ɣer tamazirt n babil ad ig lmustecar tsga n igeldan. Illa ittuyassen s tanẓẓi nnes d zzƹamt nnes, yili digs lamin, aha ig ɣas aynna imnan, waxxa ittukkerfaṣ xef uya. Ur iri ad iẓẓal i yid ṣṣanam, aynnax is-t gran ɣer yut n tsraft n izmawen, walanni rebbi yaɣ-as afus. Danyal iƹbed agellid n igeldan d bab n id bab. I cegg nɣed cemm?

Ḥma a ttsmuttit tudert n sidna danyal s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 12 fichiers – 59 MO).