Mayd igan aẓum?

Aẓum ntta adday ibeƹƹed benadam i wutci d waman (Astir 4:16 ; Ufuɣ 34:28). La itekkes umumen utci i ddat nnes ḥma ad ur ig lxaḍer nnes ntta maca ad ixemmem g lxaḍer n rebbi. Aẓum maci ad itc benadam g iḍ ḥma ad ur itc s wass. Unna ittaẓumen, maci ḥma ad irzu utci ɣer tadggwat. La ittaẓum umumen ḥma ad iqerreb i rebbi, maci i midden.

Han mayd inna lmasiḥ xef uyad: « adday taẓumem ad ur teqqnat inir nnun am lmunafiqin nna isexsaṛ udmawen nnesen ḥma ad neƹten i midden is aẓumen. S titt awen ttinix umẓen lajer nnesen. Id cegg adday taẓumt, dhen ixf nnec tssirtt udem nnec ḥma ur tteḍhart i midden is taẓumt, maca i ibbac nna issen mayd illan g wul nnec, Ntta ad-ac irar ingratun » (Matta 6:16-18).

Day inni dix altu linjil: Day iqqis sidna ƹisa lqist-ad i winna da ttinin g ixfawen nnesen hatin mnan aha ar tḥeqqarn wiyaḍ, inna-yasen: « Ddan sin n irgezn ɣer taddart n rebbi ḥma ad ẓẓalin, yuk aferrisi d wayḍ aṣennak.  Day ibedd uferrisi ar itẓalla ingr-as d ixf nnes ar ittini: « A rebbi, da-c teḥmadx iddex ur gix imeƹsi am midden ḍnin nna da ttacernin, ar ttekkesex leƹcur xef winna da-d ttrarax kul ».  Id aṣennak, ibedda g ttisaƹ ur iɣi awd ad ihezza allen nnes ɣer igenna, ar ikkat idmarn nnes ar ittini: « A rebbi rḥem-yi, hatin gix imeƹsi! »  Ad-awen inix:  Hatin aṣennak ad idda ɣer taddart nnes irḍa ɣifs rebbi, ur-id am uferrisi.  Iddex unna issemẓiyn ixf nnes idda ad ittusxater id unna isxatern ixf nnes idda ad ittussemẓiy » (Luqa 18:9-14).

Sseɣd i lbarnamej n rradyu xef uẓum nna iga sidna ƹisa:  Ajerreb n lmasiḥ .  

Matta ntta rruḥ lqudus?

Rruḥ iqeddsen ntta ayd igan rruḥ n rebbi. Ntta s ixf nnes rebbi ayd iga. Maci ca n lmalak ayd iga nɣed ca n lexliqt yaḍen. Urdjin ikki rebbi bla rruḥ nnes aha ur illi ca n beṭṭu inger rebbi d rruḥ nnes:  «…Iddex rruḥ la itƹalam xef kulci aggwd mayd illan ɣer jaj n rebbi. Ur illi ma da ittisin mayd illan g jaj yuk ɣas rruḥ nnes nna illan jaj nnes. Amci-d aggwd yuk ur issin isekkinn n rebbi ɣas rruḥ n rebbi » (Tabratt tamzwarut n kurintus 2:10-11).

Ku amumen ilula zeg rruḥ iqeddsen. Rruḥ iqeddsen la izeddeɣ digs, aha taɣul ddat nnes tga timzgida n rruḥ iqeddsen. Ittuɣeṭṭes aha itturcem s rruḥ iqeddsen (Tabratt tamzwarut n kurintus 12:13; Tabratt n afasus 1:13).

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Rruḥ iqeddsen (1) » et « Rruḥ iqeddsen (2) ».

Ferrej lfilm :

Mayd igan aɣeṭṭes (aƹemmed nɣed lmaƹmudia)?

La ttininn imaziɣen iɣeṭṭes g waman zeƹma ikcem ddaw n waman. Id aɣeṭṭes g lectab iqeddsen la iteƹnu yuk n taḍa n umumen d lmasiḥ dat n midden. La ittenƹat umumen i midden is immut aha ikker d lmasiḥ (Tabratt n ruma 6:3, 4; Tabratt n kulussi 2:12).

Yili altu uɣeṭṭes n rruḥ iqeddsen (nɣed rruḥ lqudus): rruḥ n rebbi la izeddeɣ g umumen nna yumenn g lmasiḥ g talalit tujditt (Tabratt n ɣalaṭiya 4:6; Tabratt n afasus 1:13, 14).

Mayd igan ddnub?

Ḍart n mayd ixleq rebbi adam d ḥuwwa’ tamṭṭuṭṭ nnes, iddu-d ɣursen iblis deɣya aha ibdu ar isawal i temṭṭuṭṭ ḥma ad issexser lƹalaqa nna illan ingrasen d unna-ten ixelqen (Tizwiri 3:1).

S teḥramyat nnes yiweḍ allig ikcem ul n benadam nna iran nnit aggwd ntta ad ig am unna-t ixelqen, ad yisin lxir d ccaṛ (aynna iẓill d uynna ur iẓill) (Tizwiri 3:5). Allig iƹṣa benadam luṣit n rebbi nna isseḥremen ɣifs ad itc zeg texlidjt n tusna n uynna iẓill d uynna ur iẓill (Tizwiri 2:17), dis ayd idneb ḍedd n unna-t ixelqen.

Ddnub maci ɣas adday iƹṣa  benadam rebbi s rray nɣed s lefƹayl, maca ddnub nitni laṣel nɣed taɣbalut nna zeg da-d teddun ixemmimen nna yakkan lefƹayl ur iẓill dat n rebbi.  Ddnub nitni adday ur igi benadam aynna xef-t ixleq rebbi ḥma ad imejjed unna-t ixelqen.  Ddnub la-d ttawin lmut, walaynni s titt lmut ayd igan lexlaṣ n ddnub (Tabratt n ruma 6:23).

Sseɣd i lbarnamej n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Ddnub ».

Matta ntta benadam, lexliqt n rebbi issedhacen?

Benadam ntta ayd igan lexliqt nna iƹdel rebbi xef ssift nnes (Tizwiri 1:26-27). Mimc?

Sidi rebbi ixleq benadam s wul ḥma ad yiri sidi rebbi.  Sidi rebbi ixleq benadam s wanli ḥma ad imsawal d unna-t ixelqen.  Sidi rebbi ixleq benadam iḥurra ḥma ad ixtaṛ ad iƹbed sidi rebbi.  Adam, aryaz amzwaru, ikka iɣiy ad iḍaƹ rebbi g wul nnes d lefƹayl nnes kul. Ikka iɣiy ad iƹic g lehna d lman ntta d sidi rebbi nna-t iƹedlen.

Sidi rebbi ixleq benadam i lƹazz nnes, maca ddnub ur udjin benadam ad ifreḥ s unna-t ixelqen. Mimc? Ɣer aynna-d iddan.

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta benadam? (1) » et « Matta ntta benadam? (2) ».

Ferrej lfilm :

Is isul lmasiḥ ad yaɣul ɣer nnig n wacal?

Wa-d ayd igan rrja akswat n imumenn irsliten s lmasiḥ (Tabratt n tiṭus 2:13). Ad-d iddu lmasiḥ ḥma ad yawi imumenn ɣer tama nnes (Tabratt tamzwarut n tasaluniki 4:17 ; Tabratt tamzwarut n kurintus 15:51-57).

Wa-d ayd igan rrja n imumenn irsliten g mayd igan ansiwen d lawqat. Ass-nna a-mi da jjujuden imumenn s tamunt nnesen d rebbi d ḍḍaƹt n wawal nnes. Rrja-yad ad-ax yakkan lquwwa d ufraḥ ḥma a nnezzri tamara n ddunit d nukni la ntyunuy mulana nnex ad-d yaɣul ɣurnex.

Rrja n benadam ur digs lamin maci am rrja amasiḥi iṣḥan issfraḥen. Rebbi ay-t iqawlen, ur digs tiḥellall. Isul ad ijru uya-d ɣer dat. (Tabratt n ruma 8:24, 25).

Ferrej s lmusiqa:

Mayd igan lkanisa nɣed leknist?

Leknist nɣed ajemmuƹ nɣed agraw ntta kul imumenn nna isɣa lmasiḥ s idammen nnes, zeg allig-d irs rruḥ iqeddsen g wass n xemsin ar tawada tis snat n lmasiḥ ḥma ad yawi kul winna yiss yumenn (Matta 16:16-18 ; Tabratt n afasus 2:20-22).

G luqt-ad kul leknist tamasiḥit la tjmaƹ kul imumenn irsliten ityissenn ɣer rebbi nna iƹicen g ca n luqt nnig n wacal (Tabratt tis snat n timutawus 2:19-21). Kul aynna illa ugraw n imumenn, la ittusemma leknist n wansa-nna. Leknist-ad ayd igan yun ṭṭerf zeg leknist g ddunit kul nna igan dat n lmasiḥ (Tabratt n afasus 1:1 ; Tabratt n filibbi 1:1).

Leknist maci lbaṭima nɣed ca n umzduɣ yaḍen macan kul imumenn s lmasiḥ zeg lmut n lmasiḥ ar-d yaɣul. Ur tebni ɣas s iselliwen iddern zeƹma imumenn irsliten (Tabratt tamzwarut n butrus 2:5; Tabratt n afasus 2:21-22).

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Leknist (agraw n imumenn) » et « Azelleƹ n tmasiḥit g ddunit ».

Ferrej lfilm « Iskkinn nna gan imazann » xef tlalit n leknist :

Mayd igan taẓallit?

Taẓallit nttat adday da isawal umumen d rebbi. Yut n lƹalaqa n wawal d ussɣad. Maci ca n lwajib nna itegga benadam s ibeddi d uqqejdim d uƹawed n iwaliwen g yits n lawqat, macan yuk ussemɣur s benadam adday ikcem ad imgraw d rebbi s rruḥ nnes akw mani luqt d akw manida. La ittini lectab: « Ẓẓalat dima terzum i sidi rebbi s rruḥ. Ad ur tbeddat zeg uynna aha tẓẓalim tanila n imumenn kul nnesen» (Tabratt n afasus 6:18).

Yuk n wass rzan-as imḥḍarr i lmasiḥ ad asen ilemmed ad ẓẓalin day inna-sen: « adday tram ad tẓẓalim iniyat: a ibbatnex nna illan g igenna ad ittuqeddes ism nnec, ad-d teddu tgellitt nnec, aha yili lxaḍer nnec nnig n wacal am igenna. Uc-ax ƹafac aɣrum nnex ass s wass. Ɣefr-ax ddnub nnex amci da ntteɣfar i winna idenben dignex. Ad ur-ax ssekjam g ca n ujerreb macan ḥḍu-yax zeg iblis. Iddex cegg a-ɣer tella tenbaṭṭ d lquwwa d lƹezz abda n wabda. Amin» (Matta 6:9-13).  Amci-d ay taɣul tẓallit am yuk umdacar inger umumen amasiḥi d rebbi ibbas nna illan g igenna s wawal nɣed lluɣa nna-s yuca.

Taẓallit yun umdacar idamen inger umumen d ibbas rebbi. La ittini lmasiḥ g linjil: « adday da tẓallam ad ur teggat am lmunafiqin nna da itẓallan beddan g timzgida d tɣemrin n iberdan ḥma at-ten annayn midden. S titt awen ttinix umẓen lajer nnesen. Id cegg adday da tẓallat kcem ɣer lbit nnec teqqent tiflut aha tẓẓalt i ibbac nna illan dis. Ntta nna-c ittannayn, ntta a-c itwajaben» (Matta 6:5-6).

Mayd igan aɣul nɣed aƹayd n benadam ɣer rebbi?

Ḥma ad yaɣul yuk ɣer rebbi lazem ad ibeddel abrid nna yumeẓ. Ad ibeddel abrid nna izellan s ubrid n ufukku nna iƹdel rebbi. Ḥma ad ikcem yuk ɣer tagellitt n igenna lazem ad itub zeg lmeƹṣiyat nnes d tudert nnes ur iẓill. La ittini lmasiḥ: « S titt awen ttinix mec ur taɣulem ɣer rebbi aha tgim am icirran ur tkeccemm ɣer tagellitt n igenna» (Matta 18:3).

Aƹayd ɣer rebbi la itffur ttuba ḥma ad-as ttuɣferr i benadam ddnub nnes. La ittini lectab: « Tubat iwa taɣulem ɣer sidi rebbi ḥma ad-awen ttumḥun ddnub nnun» (Isekkinn nna gan imazann 3:19).

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Mayd ilazmen d may da teggan imumenn imasiḥin (1) » et « Mayd ilazmen d may da teggan imumenn (2) ».

Ferrej lfilm « Lqist n zakka » xef uƹayd ɣer rebbi :

Mayd igan ttuba nɣed ttubt?

Ttuba nttat adday yuci benadam s ddnub nnes aha indem ɣifsen itwaḍeƹ dat n unna-t ixelqen. Adday ibeddel benadam rray nnes ur iẓill ḥma ad yaɣul ɣer sidi rebbi aha yaɣul ɣurs yuk uraƹa ujdid.

La ittini lectab s imi n umḥḍar n lmasiḥ: « beccerex s uneɣmis n ttuba d uƹayd ɣer rebbi s lefƹayl iẓill n ttuba, beccerex s uneɣmis-ad i midden g dimacq d win lquds d lyahudiya d legnus yaḍen» (Isekkinn nna gan imazann  26:20).  « Tubat iwa taɣulem ɣer sidi rebbi ḥma ad-awen ttumḥun ddnub nnun» (Isekkinn nna gan imazann 3:19).

Ferrej lfilm:

Ferrej lqist nna iƹawed sidna ƹisa xef ttuba tarslit:

Pin It on Pinterest