Mimc teggax ad isinex is tufukkax mad araḥ?

La ittini lectab iqeddsen: « mec tqerrat s uqmu nnec s moulana ƹisa aha tament s wul nnec is-t iskker rebbi zeg imettin han ceggin a ttfukkut » (Tabratt n ruma 10:9).

Ar ittini altu: « Mec illa ca n yun g lmasiḥ hatin lexliqt tujditt ayd iga. Kul isekkinn iqdimen zrin, kulci yaɣul iga ujdid» (Tabratt tis snat n kurintus 5:17).

Ar ittini rebbi altu: « Unna yumenn g memmis n rebbi la ttili ɣurs cchatt g wul nnes. Id unna ur yuminn, rebbi la-t itegga d bu iḥellall iddex ur da ittamen g cchatt n rebbi xef memmis» (Tabratt tamzwarut n yuḥanna 5:10).

Afukku (nɣed afukka) maci ɣas ca n uxemmim nɣed ca n rray at-t itfur benadam macan yuk ubeddel d uɣeyyer nna da ijerrun g wul n umumen nna ituben adday imlaqay d lmasiḥ.  Afukku ntta aḥerrer n benadam imeƹṣi adday itub aha yamen g ḍḍḥit n sidna ƹisa nnig n ṣṣalib.

Ferrej lfilm :

Mayd igan ttalut iqeddsen?

Rebbi d wawal nnes d rruḥ nnes yuk ay gan, sidi rebbi nna-ɣer tella tanbaṭṭ n ddunit. G tmasiḥit wa-d ayd igan ttalut: rebbi ibbatnex, d wawal n rebbi sidna ƹisa lmasiḥ nna ittusemman altu memmis n rebbi (Raƹa aseqsa wis 16.) d rruḥ n rebbi igan rruḥ iqeddsen.

G lectab iqeddsen ur illi ca n wawal n ttalut, macan iḍher g ca n iwaliwen n taḍa tujditt am luqt nna-g ittuɣeṭṭes lmasiḥ xef ufus n yaḥya memmis n zakariya nɣed yuḥanna itɣeṭṭasen:  « ɣas ittuɣeṭṭes lmasiḥ iffeɣ-d zeg waman. Han igenwan reẓmen aha yannay rruḥ n rebbi irs-d ɣifs am utbir aha isel i yuk n wawal idda-d zeg igenna la ittini: wa-d ayd igan memmi nna iƹezzen ɣifi ntta a-g gix tayri nu kul » (Matta 3:16-17).

Mayd igan talalit tujditt?

Ta-d ayd igan lexdemt n rruḥ iqeddsen (nɣed rruḥ lqudus) nna da itegga g umumen ḥma ad yaɣul ad icur g ṭṭebiƹt n rebbi d tudert n lmasiḥ. S tlalit tujditt benadam la ittili ɣurs tudert tujditt aha yaɣul iga lexliqt tujditt amcinna ittini lectab iqeddsen: « mec illa ca n yuk g lmasiḥ, hatin lexliqt tujditt ayd iga. Isekkinn iqdimen zrin han kulci yaɣul iga ujdid » (Tabratt tis snat n kurintus 5:17).

Allig iƹṣa adam rebbi kecmen ddnub g ddunit taɣul ṭṭebiƹt n benadam tga tamudnibt. Lmasiḥ issefhem-as i yuk uryaz g lectab n yuḥanna amur wis craḍ is aggwd yuk ur ikeccem ɣer tagellitt n rebbi mec ur iluli d ujdid.

La itlala umumen s waman d rruḥ. Aman la ssiriden ar ssizdigen, la tmettall awal n rebbi (Tabratt n afasus 5:26) nna da yakkan tudert s lquwwa n rruḥ iqeddsen aha ineɣ isekkinn n ṭṭebiƹt taqdimt g benadam. Rruḥ iqeddsen la yakka i umumen yut n ṭṭebiƹt tujditt nna-d iteddun zeg rebbi (Tabratt tamzwarut n yuḥanna 3:9).

Ferrej lfilm :

Is ikker s titt lmasiḥ zeg lmut?

Tancra n lmasiḥ zeg lmut ayd igan yut n lmejrit nna igellben ddunit aha ibeddel ttarix abda. Ayyih, a wma, s titt lmasiḥ ikker zeg lmut g wass wis craḍ ḍart n lmut nnes amcinna inna cigan n tikkal d wamcinna itwarun g lectab iqeddsen (Matta 27:62-63 ; Luqa 24:13-27). « Iddex amcinna-d tedda lmut s yun uryaz, tedda-d tancra zeg lmut s yun uryaz. Amci da ttemtaten midden g adam ad idirr kul nnesen g lmasiḥ» (Tabratt tamzwarut n kurintus 15:21-22).

Tinḍelt n lmasiḥ ixwan la tcahad altu xef tancra nnes zeg lmut (Luqa 24:1-3 ; 13-27). Allig iḍḥer i imḥḍarr nnes cigan n tikkal (Luqa 24:36 ; Yuḥanna 20:19), ƹad ay aɣulen burzen ḥma ad asin tacƹalt n linjil aha zellƹen ineɣmisen issfraḥen waxxa tekka ɣifsen cigan n tmara. Cigan zigsen ttuƹeddeben, wiyaḍ mmuten xef liman nnesen am cigan n id luluf n wiyaḍ nna-d iddan ḍarasen.

Qbel ad izri lmasiḥ imḥḍarr nnes ḥma ad yali ɣer igenna yudja-yasen-d yut n luṣit takswat inna-sen: « Accmat gat imḥḍarr zeg mayd igan taqbilt, tɣeṭṭsem-ten s ism n ibba, d memmis, d rruḥ iqeddsen » (Matta 28:19).

Ferrej laflam-a :

Is immut s titt sidna ƹisa nnig n ṣṣalib?

S titt a wma lmasiḥ immut nnig n ṣṣalib (nɣed isigel). Aggwd winna-t inɣan la tcahaden xef ddnub nnesen. La ittini lectab iqeddsen «Day irar-as kul cceƹb: Idammen nnes ad ttuttin ɣifnex nukni d waraw nnex » (Matta 27:25). « Bilaṭus yaru tirra nnig n ṣṣalib iga digsent: ƹisa n naṣira, agellid n wudayn » (Yuḥanna 19:19).

Amḥḍar nnes nna-t izenzan, immut aggwd ntta inɣa ixf nnes: « Yahuda igra s leflus g timzgida iffeɣ iddu ineɣ ixf nnes » (Matta 27:5).

Udayn d lƹesker irumin ssenen is sidna ƹisa lmasiḥ ayd illan nnig n ṣṣalib maci ca yuk ḍnin (Luqa 23:36 ; Yuḥanna 19:23). D winna iƹicen agids am immas meryem d imḥḍarr nnes ssenen aggwd nitni id unna iɣlan ɣursen ayd illan nnig n ṣṣalib. La ittini lectab « Allig yannay sidna ƹisa immas meryem tama n umḥḍar nna da ittiri, day inna-yas i immas: Han memmim » (Yuḥanna 19:26).

Lectab n taḍa taqdimt iƹemmer cigan s layat nna isawall xef lmut n lmasiḥ. Id g lectab n taḍa tujditt lmut n lmasiḥ ayd igan lsas n uneɣmis issfraḥen nna-x-d yiwi.

Maci imumenn imasiḥin ayd iran ad nɣin lmasiḥ, ntta ayd yudjan midden a-t semmeṛen nnig n ṣṣalib tanila n ddnub n midden kul.

Sidna ƹisa aggwd ntta isiwel xef lmut nnes d tancra nnes cigan n tikkal al ussan inggura dat n mayd ityumeẓ. Inna-yasen i imḥḍarr nnes « Ha nukni nedda a nnali ɣer lquds, aha ittusellem memmis n benadam i ixatarr n inebdaden d iselmaden n ccariƹa, aha nɣin-t » (Matta 20:18). « La tisinem is lfiṣḥ ad yili g sin wussan nna-d iddan. Memmis n benadam idda ad ittusellem ḥma ad itwagel » (Matta 26:2).

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Mayd iga lmasiḥ nnig n wacal? ».

Ferrej laflam-a xef lmut n sidna ƹisa :

Mayd igan ṣṣalib nɣed isigel?

Ṣṣalib nɣed isigel sin iƹemdan nna ijemƹen g wammas la ttagell digs imujrimen ḥma at-ten nɣen.  Sidna ƹisa immut nnig n ṣṣalib ḥma ad-ax iseɣ s idammen nnes (Tabratt n ɣalaṭiya 3:13). Immut g wansa nnex. Nukni ayd istahell lmut iddex neƹṣa rebbi.

Ṣṣalib ɣas ṛṛemz ayd iga i ufukku n lmasiḥ, digs ayd inƹet rebbi lquwwa nnes d tayri nnes i midden kul (Tabratt tamzwarut n kurintus 1:18). Sidna ƹisa isɣa-yax zeg llƹent n cceriƹa allig yusi llƹent nnex nnig n ṣṣalib (Tabratt n ɣalaṭiya 3:13).

Nukni imumenn imasiḥin ur da ntteƹbad ca ṣṣalib maca unna immuten nnig n ṣṣalib tanila nu d tanila nnec a wma d tanila nnem a wltma.

Sseɣd i izli : ṣṣalib

Ma da iteƹnu memmis n rebbi?

G taḍa tujditt zeg lectab iqeddsen g linjil n yuḥanna la ittini rebbi: «Day rarin wudayn i sidna ƹisa nnan-as: Ur nri ca a-c nerjem xef ca n uskkin iẓill, maca xef lkufer nnec, la tteggat ixf nnec d rebbi d cegg ɣas aryaz ay tgit (Yuḥanna 10:33).  Aya-d la-x itenƹu is fehmen wudayn mayd igan memmis n rebbi. Fehmen mezian aneɣmis n lmasiḥ. Zeg tanila nnesen memmis n rebbi la iteƹnu rebbi s ixf nnes. Maci am uynna txemmamen yits n midden yaḍen. Rebbi ur iḥdadja tamṭṭuṭṭ g tudert nnes. Unna ittinin aya-d hat ur issin awd imil xef rebbi tabaraka wa taƹala.

Ar nttafa altu g lectab n yuḥanna « Aggwd yuk urdjin yannay rebbi. Memmis aferdi, nna illan g wul n ibbas, ntta a-x-t ineƹten » (Yuḥanna 1:18). Aya-d la-x ittini s titt matta ntta lmasiḥ. Ntta ayd iɣiyn iwil nnes ad inƹet aha isḍher rebbi g ddunit i midden. Aggwd yuk ur ittiɣiy ad ig lexdemt-ad ɣas rebbi s ixf nnes.

Ntta ayd iɣiyn ad immet nnig n ṣṣalib (isigel) ḥma ad iɣfer ddnub n midden kul aha ikker zeg lmut.

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Tudert n lmasiḥ (1) », « Tudert n lmasiḥ (2) » , « Tudert n lmasiḥ (3) » et « Ismawen n lmasiḥ ».

Sseɣd i izli : Yesuƹ ag-gan rebbi

Ferrej s lmusiqa :

Matta ntta sidna ƹisa lmasiḥ?

Sidna ƹisa lmasiḥ awal n rebbi ayd iga. Ikka d rebbi zeg tizwiri (Yuḥanna 1:1-2). Urdjin ikki rebbi bla awal nnes wala rruḥ nnes, mad araḥ?  Awal n rebbi ɣurs tanbaṭṭ am rebbi. Am wawal n ugellid ɣurs tanbaṭṭ am ugellid-nna. Sidi rebbi agellid igeldan ayd iga. Awal nnes a-s ixleq kulci nna illan g ddunit. Qqaḥ aynna iga rebbi iga-t s wawal nnes i wawal ness (Tabratt n kulussi 1:16).

Ism n ƹisa la iteƹnu unna itfukkun midden zeg ddnub nnesen (Matta 1:21).

Awal lmasiḥ la iteƹnu unna ittudhen s zzit, iddex ta-d ayd igan lƹada n luqt-nna i unna ittustin nɣed unna ittuxtar ad ig yut n lexdemt.

Mani unna ixtar rebbi ḥma ad-d iddu ad icemmel taguri-yad takswat nna igan afukku n midden zeg iblis aƹdaw axatar n rebbi? Rebbi ixtar awal nnes nna-g yumen s titt is idda ad ig aynna-s inna.

Amci-d ay-d idda ɣurex wawal n rebbi g ddat am tinex bla ddnub ḥma ad ifukku imeƹṣiten am nekk d cegg a wma.  A yaƹrit i unna yumenn digs iddex usar inni ad ingṛaz (Tabratt n ruma 9:33).

Ku yuk zignex la ittiri awal nnes d waraw nnes ugar n ca yaḍen, aggwd lebhaym la teggan imci d ifrax nnesen. Rebbi la ittiri awal nnes allig a-s yuca ism n memmis n rebbi. La ittini lectab iqeddsen «D ntta isul la isawal, han yuk isignu issadden idla-sen. Ca n cwi han yut ṣṣut idda-d zeg isignu la ittini: Wad ayd igan memmi nna iƹezzen ɣifi digs ay gix tayri nu. Ntta a-mi tessɣadem » (Matta 17:5).  Sidi rebbi ideḥḥa ɣifnex s ca yuk nna iɣlan ɣurs. Aya-d a-s-ax ilazem a nntwaḍeƹ dat-as aha neqbel lehdiyt nnes taksswat, sidna ƹisa lmasiḥ.

Sseɣd i lbaramij n rradyu s tmaziɣt g lantirnit: « Matta ntta lmasiḥ? (1) » et « Matta ntta lmasiḥ? (2) ».

Sseɣd i izli : A yesuƹ lmasiḥ aya wa cegg ag-gan

Ferrej lfilm «Tudert n sidna ƹisa » :

Id s titt ittuẓewwer lectab iqeddsen?

Alawah, alawah, unna ittinin awal-ad hat aƹayr n iblis i rebbi ayd iga maci i imasiḥin nɣed udayn.

Han ma da ittini rebbi xef wawal nnes: « Day inna-yi mulana: Is tannayt mezian, hat nekk la tmuyudex xef wawal inu ar-d-t cemmelex » (Irmiya 1:12).  Sidi rebbi ur da iggan amci-nna ira iblis ad yini i cigan n midden. Rebbi la itmuyud xef ddunit kul s umata awal nnes, iddex issen is iblis aƹdaw nnes ur iri a-t isinn midden aha amenn iss.

Awal n rebbi lḥeqq ayd iga (Yuḥanna 17:17), ig altu rruḥ d tudert (Yuḥanna 6:63).  Aya-d a-xef ur iri iblis ad ddun ɣurs midden. Amci-d injeḥ ad issebƹed cigan n midden (ilin digsen imaziɣen) xef wawal n rebbi ḥma ad ur amenn digs. Issebƹed-ten xef lectab n rebbi ɣas s yun wawal “ittuẓewwer”. Ar tƹawaden midden awal-ad bla ad nẓun is iṣḥa mad araḥ.

La ittini sidna ƹisa « S titt awen ttinix, waxxa itekkes igenna d wacal ur izella aggwd yuk n lḥarf nɣed yut n tneqqiṭṭ zeg ccariƹa al icemmel kulci » (Matta 5:18). Ar ittini altu « Tuksa n igenna d wacal tuhen xef tukssa n yut n tneqqiṭṭ zeg ccariƹa » (Luqa 16:17).

Ad ur ttadja a wma aƹdaw nnec a-c isseḥrem zeg wawal n unna-c iran allig yuca tudert nnes tanila nnec. Yuf mec tqrat nɣed sseɣd-as ḥma a tteƹlut mayd illan qbel a tteḥcemt.

Bla awal n rebbi arseli ur ittiɣiy aggwd yuk ad yisin la rebbi wala abrid nna ittawin ɣurs.

Ma-xef allig llan rebƹa n id linjil?

G lḥaqiqa ur illi ɣas yuk n linjil ntta ayd igan aneɣmis is a ttiɣiyt a ttfukkut zi ddnub nnec s mayd iga lmasiḥ tanila nnec. La ittini lectab: « Ikka lmasiḥ la iteddu ar itxebbar midden s linjil n rebbi « (Marqus 1:14).

Allig da sawaln rebƹa n lectub imzwura n taḍa tujditt (lƹehd ujdid) kul nnesen xef lmasiḥ, ku yuk zeg yut n tamnaṭṭ ixeṣṣan (Luqa 1:1-4), annayn imumenn imzwura ad zayden ism n linjil i yism n umḥḍar nna-d yiwin awal zeg sidi rebbi. Amci-d la nttini i lectab n matta linjil n matta, win marqus linjil n marqus, win luqa linjil n luqa, d win yuḥanna linjil n yuḥanna.

Amci-d iddex kul lectab n taḍa tujditt ntta a-g illa uneɣmis-ad d ufruy nnes, aya-d a-xef da ttusemma taḍa tujditt yits n tikkel s wawal n linjil, s umata g tmizar n waƹreben d tin imaziɣen.

Pin It on Pinterest