Les textes suivants vont être disponibles dans les mois prochains:

Tizwiri

Lectab amzwaru n lectab iqeddsen d win tawrat.  Illa digs ttuƹdel ddunit ilint digs lqisat n tudert n adam d nuḥ d brahim d isḥaq d smaƹil d yeƹqub d yusef d wiyaḍ.

Ufuɣ (n tarwa n isra’il zi miṣr)

Lectab-ad wis sin n lectab iqeddsen la iteqqis mimc issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tsmeɣt g miṣr aha iḥeṛṛeṛ-ten zi tenbaṭṭ n firƹun.  Lectab-ad yiwi-d ism nnes zi « ufuɣ » nna-g issufeɣ rebbi cceƹb nnes zi tmazirt n miṣr.  Ḍar-as ismutter rebbi cceƹb nnes aha yuc-asen cceriƹa nna ibnan xef rray nnes.  Cceriƹa n rebbi tedda-d ḥma ad tenƹet i midden is ḥdadjan lmasiḥ.

Ayt lawi

Lectab wis craḍ zi lectab iqeddsen yiwi-d ism nnes zi lfamila n lawi, yun zi waraw n yeƹqub s tnaƹc.  Isti-ten rebbi ad gan inebdaden ḥma ad ƹawenn midden ad ƹebden rebbi.  Nitni a da yakkan i rebbi timɣṛas nna-d ttawin midden ḥma ad mḥun ddnub n midden.  S temɣṛas-nna a-s da ttiɣiyn midden ad qerreben ɣer rebbi izddigen.

Leḥsab

Lectab wis rebƹa la iteqqis mimc tzla tarwa n isra’il g lexla allig kkan g ubrid ɣer tmazirt n uqawl.  La ntannay digs aɣewweɣ n benadam xef unna-t ixelqen d mimc inƹet rebbi tazdgi nnes.

Aƹawed n cceriƹa

Lectab wis xemsa zi lectab iqeddsen ntta ayd igan anggaru n tawrat.  La ittals digs musa i cceriƹa (amcis a nnsemma lectab-ad « cceriƹa tis snat ») ar ittemsafaḍ d cceƹb qbel ad kecmen ɣer tmazirt n uqawl.  Digs ayd iqawl rebbi ad yazen yun nnabi am musa aha isseɣd-as cceƹb kul.

Tibratin n bulus i imumenn n tmdinin n afasus d filibbi

Qra tibratin n bulus i imumenn n tmdinin n afasus d filibbiTibratin n bulus i imumenn n tmdinin n afasus d filibbi

Afasus yuk zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) zi lectab iqeddsen.  Bulus amazan ntta ayd yarun tabratt-ad i ugraw n imumenn nna illan g temdint n afasus (nna ikkan g tmazirt n turkiya).  Yaru-yax-t aggwd nukni nna-d yusan g luqt-a.  La iteqqis mayd iga lmasiḥ tanila nnex d mimc la ittiri a nnƹic.  Lectab la isawal xef nnƹemt n rebbi d ufukku nnes i legnus kul d tamunt d yut n cceƹb n rebbi.  La-x isburuz ḥma a nnḥeyyed i ddnub aha nƹic g lqedasa (tazdgi d ṣṣfawt n wul).  Al isawal altu xef mimc  ttirin irizen tiwtemin nnesen d mimc weqqernt tutemin irizen nnesent.  Ineƹt-ax altu mimc ntebedda dat n titiwin n iblis.

Filibbi yun zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) n lectab iqeddsen.  Bulus amazan yaru-t i ugraw n imumenn nna ikkan g temdint n filibbi (nna ikkan g tmazirt n yunan).  Yut n tabratt n tayri d uqerra s uƹawen nna-s gan ayt filibbi xef lexdemt nnes allig-asen iƹellem awal n rebbi.  La nttafa digs awal xef ufraḥ d uqerra s lxir d lexdemt n rebbi.  La-x ittelmad mimc a nnterru anezgum d tuggda.  La ntannay altu mimc-d idda lmasiḥ yer ddunit. Nannay altu is ur illi ca n ufukku s lafƹayl iẓill nɣed lḥasanat, maca s lmasiḥ.  Ar-ax ittini altu is araw n igenna ay nga.

Iskkinn nna gan imazann

Qra iskkinn nna gan imazannIskkinn nna gan imazann

Lectab n « iskkinn nna gan imazann », nna ittyasin zeg lectab n rebbi nna ittussfran s tmaziɣt.  Luqa a da iteqqisen s uqmu nnes lqist n tudert n imumenn imzwura d tmara nna ɣifsen ikkan ḍart n mayd yuli sidna ƹisa ɣer igenna, ḥma ad ṣṣiweḍen awal nnes i midden.

Llig ɣifsen-d iḍer rruḥ n rebbi ar sawalen s wawal n legnus ḍnin, ɣalen midden is swan ccrab ; macan yuc-as rebbi i buṭrus zzƹamt ad-asen issfru s wawal n rebbi aynna ijṛan.  Ar issara ntta d yuḥanna ar tberraḥen s ineɣmisen ẓilnin xef lmasiḥ aha ttukeṛfṣen cigan.

Bulus ntta ikka ism nnes cawul, ar ittekeṛfaṣ agraw n imumenn, ar itsebbab g lmut nnesen ; macan yan wass iffeɣ-d ɣurs lmasiḥ s ixf nnes aha ibeddel tudert nnes.  Bulus tekka ɣifs tmara iweƹren ḥma ad iḍaƹ tanbaṭṭ n sidna ƹisa lmasiḥ llig a-s inna « gix-c d asidd i legnus nna ur ginin udayn ḥma an-n tṣṣiweḍḍ afukku i ddunit kul. »  Ikker bulus ar itekka timizar ar itberraḥ s wawal n rebbi, iṣber i txendallasin n midden d tmariwin nna ɣifs sikkan, iṣber aggwd i titi d lḥebs.

Pin It on Pinterest