Tabratt n umazan buṭrus aqccur wis sin

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 3 fichiers – 10 MO).

Tabratt tamzwarut n umazan buṭrus

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 5 fichiers – 15 MO).

Tabratt tis snat n umazan bulus i imumenn n temdint n kurintus

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 13 fichiers – 31 MO).

Linjil n Sidna ƹisa lmasiḥ xef ufus n Marqus

Ḥma a ttsmuttit linjil kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 16 fichiers – 77 MO).

Tabratt tamzwarut n umazan bulus i imumenn n temdint n kurintus

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 16 fichiers – 53 MO).

Tabratt n umazan bulus i timutawus aqccur wis sin

Tad ayd igan tabratt tis snat n umazan bulus i umḥeḍar nnes timutawus, nnayd igan anebdad d lmubccir, zeƹma unna itxebbarn s uneɣmis iẓiln n ufukku. Amazan bulus da isburuz amḥeḍar nnes timutawus ar-as ittini: “Id ceggin amẓ g winna telmedd aha tamend nnit is iga s titt, d ceggin tessend winna-c sselmednin. D zeggus temẓẓid ay tssend arrant n rebbi (ttawrat d zzabur) izddigen, iɣin ad-ac yuc tanẓẓi nna da ittawin ɣer afukka s liman s sidna ƹisa lmasiḥ” (3:14-15). Ur iẓil ca a nnḥeccem a nncahed i rebbi nnex, macan ilazem a nnasi amur nnex zeg temara tanila n linjil.

Is trid ad yili ɣurc/ɣurm liman iṣḥan, bla tugda g wammas n temara? Is trid a ttegit yuk n ccahed nna-g illa lamin, g lexdemt n mulana? Sseɣd i tebratt-ad “d mulana idda ad-ac/am yuc lefhem g mayd igan ca” (2:7).

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 16 MO).

Tabratt tamzwarut n umazan bulus i timutawus

G tebratt-ad amazan bulus da ittaru i umḥeḍar nnes timutawus nnayd igan anebdad n leknist n afasus (g turkiya n dɣi). Lhedef n tebratt-ad ntta a ttelemmed “Ṭṭariqa n umṣaraf g taddart n rebbi nnayd igan leknist n rebbi iddern, taṛselt d llsas n lḥaqq” (3:15). Leknist nttat lfamila n rebbi urid lebni n igudar. Da nteccem leknist, zeƹma da nttaɣul nga zeg lfamila n rebbi, s liman g sidna ƹisa lmasiḥ. Ḍart n winna tabratt-ad d-ax ttenƹat mimc a nttidir. Digs ilemmiden i irizen d tƹeyyalin, d imɣarn n leknays. Aha ar tsawal la i iƹerrimen wala i iwssarn, tsiwel altu i tadjalin, d ismeɣn (n luqt-nna) aha tsiwel i id babin nnesen, tsiwel altu la i imterreḥen wala i imẓlaḍ.

Is trid a ttisint mimc tẓallat? D mimc tƹawant tadjalin? Nɣed mimc txeddemt sidi rebbi? Mimc tssexdamt lflus nnec/nnem s winna iẓiln? D mimc treggwelt zeg ddunit-ad? Sseɣd i tebratt-ad aha tannayt mimc d mayd-ac/am itlemmad mulana zzigs.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 7 fichiers – 24 MO).

Tabratt n umazan bulus i imumenn n temdint n filibbi

Filibbi yun zi lectub n taḍa tujditt (nɣed lƹehd ujdid) n lectab iqeddsen.  Bulus amazan yaru-t i ugraw n imumenn nna illan g temdint n filibbi (nna illan g tmazirt n lyunan).  Yut n tabratt n tayri d uqerra s uƹawen nna-s gan ayt filibbi xef lexdemt nnes allig-asen iƹellem awal n rebbi.  La nttafa digs awal xef ufraḥ d uqerra s lxir d lexdemt n rebbi.  La-x ittelmad mimc a nnterru anezgum d tuggda.  La ntannay altu mimc-d idda lmasiḥ ɣer ddunit. Nannay altu is ur illi ca n ufukku s lafƹayl iẓill nɣed lḥasanat, maca s lmasiḥ.  Ar-ax ittini altu is araw n igenna ay nga.

Mec trid ad tqrad lectab kul s tmaziɣt, neqqer daha.

Ḥma a ttsmuttit lectab kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 4 fichiers – 17 MO).

Tabratt n umazan bulus i tiṭus

Amazan bulus yuzen tiṭus ḥma ad ineddem ilemmed g leknist g tegzirt n kerit. G tebratt-ad, bulus da itenƹat i tiṭus mimc isetti imɣarn leknist d mimc tlemmaden i winna yamun digs “ad gin ljehd nnesen ḥma ad gin lxir” (3:8). Sidna ƹisa lmasiḥ s ixf nnes “yuca tudert nnes ɣifnex, ḥma ad-ax ifukka zeg ddnub kul. Isejdig-ax, aha iga-x zeg midden nnes nna iddan ad gin ljehd nnesen ḥma ad gin lxir” (2:14).

Is trid a ttilid taṣfit? Tḥerrert zeg ccehawi n ddunit-ad, ad tenbeṭṭ g ixf nnec/nnem? Is trid rrja n tudert n wabda? Iwa sseɣd i tebratt-ad ḥma a ttelmedd mayd iri rebbi ad ig g tudert nnec/nnem.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 3 fichiers – 7 MO).

Tabratt n umazan bulus i filimun

Unisimus, ntta yuk ismeɣ nna irweln zeg bab nnes filimun aha iddu ɣer tamdint n ruma. Dis a-g imgraw d umazan bulus aha isella i tebratt n linjil. Aha yuc tudert nnes i sidna ƹisa lmasiḥ. G lectab-ad, amazan bulus da ittaru i filimun ḥma ad-as itter ad iqbel ad irar unisimus “ƹlaḥeqq dɣi, ur iqqim iga ɣas ismeɣ, walaynni yaɣul yuf ismeɣ: am uma-c iƹezzin” (llayt tis 16) g mulana. Lqist-ad nttat yuk n lqist n liman d ufukku d ttuwaḍuƹ d umṣalaḥ.

Is teḥdadjat a ttemmeṣlaḥt d ca yuk? Is ɣurc/ɣurm aburz a tterzut lmusameḥa? Is ɣurc/ɣurm lquwwa a ttesameḥt aha teqbelt ca yuk am uma-c/m nɣed ultma-c/m g mulana? Sseɣd i tebratt-ad iceṭṭin ḥma a ttafit lwejabat nna-ɣer illa llsas.

Ḥma a ttsmuttit tabratt kul s mp3 (fichier zip), neqqer da (mp3-zip – 1 fichier – 3 MO).

Pin It on Pinterest