N uferrej : Neqqer xef yut n tṣwirt ḥma ad tferrejd lfilm

Awal n rebbi d lanbiya

Lfidyu-ttex da isawal xef lqist n lanbiya d manimc-ten isxdem rebbi ad d-awin afukka i ddunit.  Ferrej lfilm mec trid a ttisind mayd-ac iga rebbi s tudert n lanbiya.

Ḥma a ttsmuttit lfilm s mp4 neqqer da (mp4 – 149 MO)

Lfilm n tudert n sidna ƹisa

Lfilm-ad n tudert n lmasiḥ la iteqqis xef telalit nnes d tudert nnes d lmuƹjizat nnes d lmut nnes d tencra nnes zi lmut d wali nnes s igenna.  Ad digs tafit ma-xef allig d-idda lmasiḥ d mayd illan g tebratt nnes d ma da-x ttini lmut nnes d tencra nnes luqt-ad.  Lebdu n lfilm la-x ittenƹat ansa n lmasiḥ g wammas n lanbia.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4 – 1,36 GO)

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “format HD” (mp4 – 2,31 GO)

Tamajdalit, tudert tar delt

Lqist-ad tettubna xef winna-x qqisen innigan nna nẓanin s wallen nnesen g tudert n sidna ƹisa imcinna-s tettuari g linjil n matta, d win marqus, d win luqa, d win yuḥanna. Da tetteqqis meryem tamejdalit nna xef inna lectab n rebbi tga tamesstefeṛt n sidna ƹisa. Tedda ad-ax teqqis s wul nnes d s ummendat lqist taṛslit n tudert n sidna ƹisa nna ikkan alfayn n useggwas aya-d.  G lfilm-ad yan lmumttil da itegga amm sidna ƹisa. Mɣar ur illi awd yan lmumttil nna iwatan ad ig aya-d, mcan ituag uya-d ḥma a nnfru tudert n sidna ƹisa aha nawi zziks lfaytt.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4 – 211 MO)

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité DVD” (mp4 – 887 MO)

Lqisat n sidna ƹisa

Lmasiḥ la iteqqis lqisat aha yuc lmital ḥma ad isselmed lḥeqq n rebbi.  Han rebƹa zigsent.

Azen laflam kul nnesen zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4)

Awal n sidna ƹisa xef tadjjwart (66 MO)

Lqist n yun urgaz d waraw nnes s sin  (75 MO)

Lqist n temeɣra taxatart (70 MO) 

Lqist n zakka (108 MO)

Azen laflam kul nnesen zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “qualité DVD” (mp4)

Awal n sidna ƹisa xef tadjjwart (106 MO)

Lqist n yun urgaz d waraw nnes s sin (117 MO)

Lqist n temeɣra taxatart (132 MO)

Lqist n zakka (169 MO)

Iskkinn nna gan imazann

Lfilm-ad ittwagga zeg lectab n « iskkinn nna gan imazann », nna ittyasin zeg lectab n rebbi nna ittussfran s tmaziɣt.  Luqa a da iteqqisen s uqmu nnes lqist n tudert n imumenn imzwura d tmara nna ɣifsen ikkan ḍart n mayd yuli sidna ƹisa ɣer igenna, ḥma ad ṣṣiweḍen awal nnes i midden.

Llig ɣifsen-d iḍer rruḥ n rebbi ar sawalen s wawal n legnus ḍnin, ɣalen midden is swan ccrab ; macan yuc-as rebbi i buṭrus zzƹamt ad-asen issfru s wawal n rebbi aynna ijṛan.  Ar issara ntta d yuḥanna ar tberraḥen s ineɣmisen ẓilnin xef lmasiḥ aha ttukeṛfṣen cigan.

Bulus ntta ikka ism nnes cawul, ar ittekeṛfaṣ agraw n imumenn, ar itsebbab g lmut nnesen ; macan yan wass iffeɣ-d ɣurs lmasiḥ s ixf nnes aha ibeddel tudert nnes.  Bulus tekka ɣifs tmara iweƹren ḥma ad iḍaƹ tanbaṭṭ n sidna ƹisa lmasiḥ llig a-s inna « gix-c d asidd i legnus nna ur ginin udayn ḥma an-n tṣṣiweḍḍ afukku i ddunit kul. »  Ikker bulus ar itekka timizar ar itberraḥ s wawal n rebbi, iṣber i txendallasin n midden d tmariwin nna ɣifs sikkan, iṣber aggwd i titi d lḥebs.

Mec trid ad teqrad lectab kul s tmaziɣt, neqqer da.

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lburṭabel nnec (mp4)

Iskkinn nna gan imazann 1 (mp4 – 564 MO)

Iskkinn nna gan imazann 2 (mp4 – 497 MO)

Iskkinn nna gan imazann 3 (mp4 – 597 MO)

Iskkinn nna gan imazann 4 (mp4 – 635 MO)

Azen lfilm kul zeg lantirnit ɣer lkumbyuter nnec s “format HD” (mp4)

Iskkinn nna gan imazann 1 (mp4 – 908 MO)

Iskkinn nna gan imazann 2 (mp4 – 797 MO)

Iskkinn nna gan imazann 3 (mp4 – 958 MO)

Iskkinn nna gan imazann 4 (mp4 – 1 GO)