لقيسات زݣ واوال ن ربّي

أوال ن ربّي إعمّر س لقيسات إصْحان نّاݣ لّان شييان إلمّيدن ݣ تودرت نّخ ن واسّا.  سَّغد إ لقيساتاد زي تيزويري  أل تينݣيري حما أد تافد لبلان ن ربّي إ تودرت نَّش / نّم.

مش تريد أد تقراد لقيسات زݣ واوال ن ربّي نقـّر داها.

حما أ تسموتّيت لقيسات كول نّسنت  س   م ب 3، نقّر دا (mp3-zip – 22 fichiers – 118 MO).