نزرخاشتـّـين … ماتـّا نـْـتـّـا ؟

نـَقـَّر  خف  ﺅسقسي  حما  أد  تـقراد  لجَواب  نـّس.

1.    نزرخاشتـّين:  لا  تـّاوي  أوال ،  ﺅر  دا  تساوال.

2.    نزرخاشتـّين:  إبّي  يامان  ﺅر  إمِّغ.

3.    نزرخاشتـّين:  ﺅر  دا  تـّارو  غاس  س  إسفوروضن

4.    نزرخاشتـّين:  لاس  إدّال  إسْوي ،  ﺅر  داتّ  إتـّاسي  ﺅلـْغـَم.

5.    نزرخاشتـّين:  إلولاد  س  تمارت، إمّوت  بلا  تمارت.

6.    نزرخاشتـّين:  تـَگـْدَم  دا  ﺅر  تـَـنـْغـِل.

 Amazigh culture has a tradition of riddles.  These riddles are told with a specific formula, somewhat like
 the English:  “What’s black and white and read all over?  A newspaper.”  First, an introductory phrase is
 given, announcing “I’m going to tell you a riddle.”  Then one or two short statements are made.  These
 are not framed as questions but as statements.  However, it is implied that the listener must then
 guess what object is being described by the cryptic statements.
The introductory phrase is:

Nzerx-ac-tt-i-n

nzerx           +          ac              +          tt           +           i         +           n

first person         indirect object        direct object           “i” sound        “n” of  farness
singular “past”     pronoun:  2 m.s.     pronoun: 3 f.s.        added for
conjugation of     “to you”                “it,” that is,           pronunciation
the verb “nzer”                                the riddle

Notice the presence of the indirect and direct object pronoun as well as a direction particle all with

 one verb.  The only thing that changes in this introductory phrase is the indirect object pronoun, which
 may be   ac ,  am ,  awen ,  or  awent  depending on who is being addressed.  The verb  nzer   here functionally
 means “to tell a riddle” and technically means just “to tell”:  “I tell it to you.”
    There are some regional variations:  some areas use the masculine third person singular direct object
 pronoun  t (without the doubling of the consonant) instead of the feminine  tt ; when that is used sometimes
 the  i  for pronunciation is not added; some regions use slightly different indirect object pronouns (like
 ak , with a hard or a fricative “k” sound, instead of  ac );  and sometimes there are some slight changes to the
verb.  Some regions use  ɣ  instead of   x  for the first person singular verb ending.  Some regions also modify
 some of the verb consonants or use a different verb.  There are at least five
 variations:  bzer , zunzer,  zuzzer ,  ḥeji , and  qqen.
 So, you say the introductory phrase.  Then you say the cryptic statements.  You can leave it at that, or you can
 add a phrase like:  Mag-gmes?   or   Matta ntta?  (What is it?) or  Ini mag-gmes   or
Ini matta ntta   (Say what it is.).  Remember if the “it” you are talking about is feminine or plural, these
 questions change to things like: May tmes?   or   Matta nttat?   etc., according to the gender and
 number of the “it.”
Most of these traditional riddles are virtually impossible for an outsider to guess correctly.  They
 often involve intricate details of agricultural and nomadic life.
 Ddan-d iwaliwen-ad zeg E. Laoust, Cours de Berbère Marocain:  Dialecte du Maroc Central, Paris, 1939, p. 269.

1. تـَبْراتّ

دّو غر  أفالـّا  ن  توريقـت

2. أمالو

دّو  غر  أفالـّا  ن  توريقـت

3. تـَگـْارت

دّو  غر  أفالـّا  ن  توريقـت

4. تـَـسْرافت

دّو  غر  أفالـّا  ن  توريقـت

5.  أگـَرْتيل

دّو  غر  أفالـّا  ن  توريقـت

6.  تماﮊّايـْـت

دّو  غر  أفالـّا  ن  توريقـت